hanoi
Language en | vi

BMW 4 Series Convertible

Change xe
2,9 ₫ - 3,45 ₫ Billion
OTR Price in Hanoi
4 Series Convertible Specifications
Seating Capacity 4

Price List of 4 Series Convertible

Biến thể Giá Thông số  
428i 2,9 ₫ Billion*
OTR Price
4,
428i Automatic 2,94 ₫ Billion*
OTR Price
4,
428i xDrive 3,01 ₫ Billion*
OTR Price
4,
435i 3,2 ₫ Billion*
OTR Price
4,
435i Automatic 3,25 ₫ Billion*
OTR Price
4,
420d 3,36 ₫ Billion*
OTR Price
4,
420d Automatic 3,45 ₫ Billion*
OTR Price
4,
Have a question on 4 Series Convertible?

Ask from fellow 4 Series Convertible Owners and Carbay experts

Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Love your vehicle? Share your vehicle story with the world

Your review will help vehicle buyers make a better choice!

Viết một đánh giá

Videos of 4 Series Convertible

"Watch BMW 4 Series Convertible ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the BMW 4 Series Convertible exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

Compare BMW 4 Series Convertible With Similar xe ô tô

4 Series Convertible Mileage

Biến thể Mileage (City) Mileage (Highway)
16.9 22.7

Review of 4 Series Convertible

  • Overview

Overview

Gi?i thi?u


BMW là m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t ô tô ??c lâu ??i nh?t, ???c thành l?p vào n?m 1916. H? là m?t trong 3 ng??i kh?ng l? ??c cùng v?i Audi và Mercedes có tr? s? t?i Munich, ??c. H? s?n xu?t xe mini và còn ???c bi?t ??n là công ty m? c?a Rolls-Royce. V?i s? k?t h?p c?a k? thu?t ??c t?t và ti?n b? công ngh?, BMW coupe là m?t chi?c coupe nh? g?n, ???c ra ??i vào ngày 05 tháng 12 n?m 2012. Trong n?m 2013, BMW l?i mang nhãn hi?u coupe ??i th? hai c?a C là series 4 và hi?n nay, nó có s?n 3 phiên b?n mui tr?n..

??ng c?, S? d?m & Các phiên b?n


Nó ???c trang b? v?i ??ng c? 2,0 lít 4 xi lanh t?o ra s?c m?nh t?i ?a 245 mã l?c và mô-men xo?n 350 Nm. Khi so sánh v?i các coupe khác c?a phân khúc này, nó cung c?p ??ng c? 3,0 lít v?i 306 mã l?c và mô-men xo?n t?i ?a 400 Nm. Nó ch?m m?c 100 km/h ch? trong 5,1 giây v?i t?c ?? t?i ?a 250 km/h. Ngoài ra, nó cung c?p m?t s? d?m 15,6 km/l, ???c khen ng?i ??i v?i ??ng c? 245 mã l?c. Do ?ó, dòng BMW 4 cung c?p m?t ??u máy ch?y tr?n tru, k?t h?p gi?i th??ng c?a BMW v? phun x?ng tr?c ti?p có ?? chính xác cao, Valvetronic và công ngh? double-VANOS..

Ngo?i th?t


Bên ngoài c?a BMW 4 series ???c l?y c?m h?ng t? 3 series, k?t h?p v?i m?t mui c?ng không thu?c phong cách c?a m?t chi?c coupe. Nó ???c trang b? l??i t?n nhi?t 9 thanh cùng v?i l?p ph? màu ?en bóng, ti?p t?c ???c sáp nh?p v?i ?èn pha Xenon. Các ???ng cong trên c? th? làm cho chi?c xe nhìn c? b?p và táo b?o h?n và ch?n bùn bánh sau khi?n chi?c xe trông cao h?n so v?i m?t ??t. ?uôi ?èn c?a xe là ?èn hình ch? L quen thu?c ???c pha tr?n vào c?a sau. Mang trên mình v? c??ng quy?t và thanh l?ch h?n so v?i b?n coupe, nó ?i kèm v?i m?t mui xe dài nhô ra phía tr??c ng?n giúp t?ng c??ng s? nhanh nh?n và r? hai bên. Chi?c x? có chi?u dài 4638 mm, r?ng 2017 mm và cao 1384 mm v?i chi?u dài c? s? 2810mm..

N?i th?t


BMW là chi?c xe mui tr?n ?áp ?ng m?i nhu c?u. Nó r?ng rãi và ???c ??u t? xây d?ng ?? ch?a các v?t d?ng nh?. T? hào v?i 13 feet kh?i không gian và ???c trang b? lò hâm nóng c? ??c bi?t gi? nhi?t n?i b?n mu?n. Nó còn có th? ???c k?t n?i v?i BMW ConnectedDrive, ?? n?p thông tin t? tr?m thông tin giao thông th?i gian th?c (RTTI) và các d?ch v? t? xa t?i b?t c? n?i nào b?n ?i qua. Các gh? ng?i c?a xe ???c làm n?i b?t v?i màu ?? ho?c màu xám v?i logo th? thao sang tr?ng trên tay lái. Các ch? ?? chân ? hàng gh? phía tr??c và phía sau h?i th?p so v?i b?n coupe. Nó c?ng ???c trang b? h? th?ng âm thanh Harman Kardon v?i 16 loa s?n xu?t ra công su?t t?i ?a 600 watt..

?? an toàn, Phanh & b? ph?n khác


BMW ???c trang b? h? th?ng IDrive ??c bi?t, trong ?ó h??ng d?n ng??i lái v? hành trình cùng v?i các tùy ch?n ??u ra hi?n th? trên màn hình mà không c?n r?i m?t kh?i ???ng. Nó c?ng có tác d?ng ch?ng tr?m b?o v? s? xâm nh?p t? b?t k? phím trùng l?p nào. H? th?ng phanh trong lo?t 4 xe mui tr?n này ???c ?i?u hành b?i m?t xi lanh 4 pít tông, cung c?p m?t tr?i nghi?m phanh d?ng t?ng th?. Nó c?ng ???c trang b? h? th?ng ABS cung c?p kh? n?ng d?ng l?i m?n màng trong b?t k? tr??ng h?p kh?n c?p nào. Ngoài ra, nó còn có h? th?ng tái sinh n?ng l??ng phanh, giúp cung c?p n?ng l??ng cho ??ng c? b?ng cách s? d?ng nhi?t s?n xu?t trong lúc phanh..

D? ?oán


BMW 4 Series convertible là chi?c xe v?i v? hung h?ng và m?t ??ng c? m?nh m? v?i m?t mái có th? chuy?n ??i. Tuy nhiên, nó h?i thi?u v? các tính n?ng an toàn..

Frequently asked questions about BMW 4 Series Convertible

Nearest BMW Dealers

BMW Featured xe ô tô

Get the best exchange deals on your car
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you