hanoi
Language en | vi

CarBay Privacy & Policy

( Last updated on: 19/09/2016 )

Chính sách & Chú ý Cổng an toàn Carbay

Ở Carbay, chúng tôi trân trọng khách hàng và cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, cũng như bảo vệ thông tin chúng tôi nhận được và duy trì về bạn. Chúng tôi không bán thông tin của bạn cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ nó khi được pháp luật cho phép rõ ràng. Do đó, bạn không cần thông báo chúng tôi không được chia sẻ thông tin về bạn, vì chúng tôi đã chọn giới hạn việc đó. Thông báo này sẽ giúp bạn hiểu thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi dùng nó, và cách chúng tôi duy trì sự riêng tư của bạn và bảo vệ thông tin cá nhân về bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn từ nhiều nguồn. Số lượng và bản chất thông tin được thu thập và sử dụng thay đổi từ giao dịch đến giao dịch như: Thông tin từ bạn - Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trên ứng dụng, hình thức khác, và cách khác, như tên của bạn, ID email và số điện thoại liên lạc.

Chia sẻ thông tin với Công ty liên kết

Chúng tôi có thể tiết lộ với các công ty liên kết với chúng tôi tất cả thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập được như đã mô tả ở trên. Các công ty liên kết với chúng tôi có thể là nhà hoạt động quảng cáo, cung cấp dịch vụ tài chính như công ty cho thuê, công ty bảo hiểm và công ty giải quyết thanh toán và công ty phi tài chính như cơ sở sửa chữa tự động và công ty xử lý dữ liệu. Việc chia sẻ này cho phép chúng tôi đem lại cho bạn dịch vụ tối ưu, tạo ra một lượng lớn sản phẩm hơn, và vận hành việc kinh doanh của chúng tôi hiệu quả hơn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin với bên thứ ba không liên kết. Khi họ đăng kí, pháp luật cho phép chúng tôi quyền giới hạn chia sẻ loại thông tin nhất định với tổ chức liên kết của chúng tôi.

Google, với tư cách người bán bên thứ ba, dùng cookie để phục vụ quảng cáo trên trang web của bạn.

Việc Google dùng DART cookie cho phép họ phục vụ quảng cáo cho người dùng của bạn dựa trên sự viếng thăm của họ tới trang web của bạn và các trang khác trên Internet.

Người dùng có thể thông tham gia việc dùng DART cookie bằng cách truy cập Google ad and content network privacy policy