Ducati Monster 821

This thg 1, 1970 Model has expired

Ở Vietnam, Ducati đã ngừng sản xuất Monster 821 và mẫu Bikes này đã ngừng sản xuất.

Ducati Bikes

Ducati Monster 821 Motorcycle

The Ducati Monster 821 2023 price in the Vietnam starts between 411 ₫ - 420 Million. it is available in 2 variants in the Vietnam.

Ducati Monster 821 Specs

Seating Capacity
Dầu xăng 2
Thông số kỹ thuật của Monster 821

Monster 821 Variants

Ducati Monster 821 has been discontinued. Check below the price list of new variants of Ducati Monster 821. Select any Monster 821 variant to view the complete specifications.

  • Dầu xăng
Ducati Monster 821 Dark
Manual, 2, 821 cc
411 ₫ Million (OTR) View Offers
Ducati Monster 821 Standard
Manual, 2, 821 cc
420 ₫ Million (OTR) View Offers
Ducati Monster 821 Dark
Manual, 2, 821 cc
411 ₫ Million (OTR) View Offers
Ducati Monster 821 Standard
Manual, 2, 821 cc
420 ₫ Million (OTR) View Offers
Xem thêm các biến thể

Ducati Monster 821 Videos

Watch latest video reviews of Ducati Monster 821 to know about its performance, mileage, styling and more.

Monster 821 Videos

Ducati Monster 821 Review

?i?m n?i b?t


Th?i gian g?n ?ây hãng Ducati v?a tung ra th? tr??ng m?u xe th? thao naked-bike v?i tên g?i “quái v?t” Monster 821. Hãng s?n xu?t ??n t? n??c Ý ?ã thành công trong vi?c làm gi?m 2 kg tr?ng l??ng cho chi?c xe phân kh?i l?n này. Ducati Monster 821 ???c trang b? ??ng c? v??t tr?i Testastretta và xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i hai phiên b?n màu s?c khá l? m?t.

Gi?i thi?u Ducati Monster là m?t trong nh?ng m?u xe th? thao phân kh?i l?n ph? bi?n nh?t hi?n nay ?ã có m?t trên th? tr??ng xe hai bánh c?a Vi?t Nam. Ducati Monster 821 ???c ?ánh giá là chi?c naked-bike m?nh m? nh?t t? tr??c ??n nay. S? h?u s?c m?nh v??t tr?i cùng v?i kh? n?ng v?n hành thông minh, Ducati Monster 821 th?c s? là m?t chi?c mô-tô vô cùng n?ng ??ng. C?u thành các b? ph?n và các tính n?ng ?u vi?t làm n?i b?t hình ?nh chi?c xe khi ch?y trên ???ng. M?u xe phân kh?i l?n này ???c trang b? h? th?ng cân b?ng ?i?n t?, h? th?ng ki?m soát ?? bám ???ng cùng v?i h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS).

Thi?t k?


V?i yên xe có th? ?i?u ch?nh ?? cao, Ducati Monster 821 h??ng t?i vi?c ?em l?i c?m giác tho?i mái cho ng??i lái và ng??i ng?i sau. V? kích th??c t?ng th?, xe có chi?u dài 2.170 mm, chi?u r?ng 800 mm, chi?u cao 1.055mm v?i tr?ng l??ng 205,5 kg và chi?u dài c? s? 1.480 mm. Nó ???c trang b? vành xe h?p kim và c?m ?èn pha công ngh? LED có th? ?i?u ch?nh h??ng chi?u sáng. Phía ??u xe ???c l?p ??t h? th?ng ?èn pha c? l?n hình tròn r?t h?m h? và c?p ?èn xi-nhan. Bình ch?a nhiên li?u h?i g? cao v? tr??c ???c thi?t k? m?t cách khéo léo không nh?ng t?o nên nét riêng cho chi?c xe mà còn ??m b?o s? tho?i mái cho ng??i lái. ? hai bên s??n có các h?a ti?t trang trí m? crôm và b? tem th??ng hi?u n?i b?t v?i b? khung s??n ch?c kh?e t?ng s?c h?p d?n cho chi?c xe. Ph?n phía sau ???c l?p ??t c?m ?èn h?u ??n và c?p ?èn tín hi?u r?t hài hòa v?i ngo?i hình h?m h? c?a chi?c xe.

??ng c?, ti?t ki?m nhiên li?u và v?n hành


V? ??ng c? và kh? n?ng v?n hành, “quái v?t” Monster 821 ???c trang b? ??ng c? 821 cc có th? s?n sinh công su?t 112 mã l?c t?i vòng tua 9.250 vòng/phút và mô-men xo?n c?c ??i 89,4 nm t?i vòng tua 7.750 vòng/phút. V?i c?u hình này, “quái v?t” s? h?u kh? n?ng v?n hành m?nh m? và hi?u su?t s? d?ng nhiên li?u ch? ? m?c 18 km/lít.

Kh? n?ng ?i?u khi?n ?úng h??ng


Nhà s?n xu?t c?a Ý ?ã trang b? cho chi?c xe h? th?ng treo d?ng ?ng l?ng ? phía tr??c và h? th?ng treo mono shock ? phía sau. Hãng Ducati s? d?ng lo?i l?p nh?n không s?m cho Monster 821 v?i kích th??c 120/70 ZR 17 ? bánh tr??c và 180/60 ZR 17 cho bánh sau. L?p xe Pirelli Angel ST t?ng ?? bám m?t ???ng r?t t?t ??ng th?i gi? cân b?ng cho xe khi ch?y trên ???ng. B? l?p này ?em ??n c?m giác lái c?c k? êm ái và không gây m?t m?i.

H? th?ng an toàn, phanh và các thi?t b? an toàn khác


V? h? th?ng phanh, Ducati Monster 821 ???c trang b? b? ly h?p ?a ??a ??t APTC có th? ki?m soát vi?c m?t truy?n ??ng và hi?u qu? phanh khi v? s? ??t ng?t. M?u xe này ???c trang b? m?t b? phanh ??a cho bánh tr??c và bánh sau cùng v?i h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS giúp xe gi? th?ng b?ng t?t h?n trong tr??ng h?p phanh g?p. Ngoài ra, nó còn ???c trang b? h? th?ng ?èn tín hi?u ? hai bên và các tính n?ng an toàn tiên ti?n khác nh? h? th?ng cân b?ng ?i?n t? và h? th?ng ki?m soát ?? bám ???ng. Nh? có nh?ng tính n?ng này, chi?c xe tr? thành m?t ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y trong các cu?c hành trình.

Nh?n ??nh


Nhà s?n xu?t ?ã thành công trong vi?c ch? t?o ra m?t chi?c xe phân kh?i l?n hàng ??u ???c trang b? ??y ?? các tính n?ng và ??m b?o s? tho?i mái t?i ?u cùng v?i kh? n?ng v?n hành tuy?t v?i. N?u xét ??n ??ng c? v?n hành b?n b? và ki?u dáng táo b?o, nh?ng ng??i ?am mê xe mô-tô khó có th? tìm ???c trên th? tr??ng m?t chi?c xe khác n?i tr?i h?n m?u xe này.

Read More Read Less

Overview

 
Hãng xe Ducati Vietnam
Giá 411 ₫ - 420 Million
Body Type Sport

More Option in Sport Bikes

  • phổ biến
phổ biến Sport Bikes

Nearest Ducati Dealers

Ducati Dealers In Hanoi

Automotive News and Reviews

  • News Monster 821
Monster 821 Motorcycle News