hanoi
Language en | vi

Chevrolet Spark Van

Change xe
259 ₫ Million
OTR Price in Hanoi
Spark Van Specifications
Seating Capacity 5
Viết Nhận Xét
Love your vehicle? Share your vehicle story with the world
Viết một đánh giá

Chevrolet Spark Van 2020 Price List

Biến thể Giá Thông số  
Chevrolet Spark Van 1.0 LS 259 ₫ Million*
OTR Price
5,
Have a question on Spark Van?

Ask from fellow Spark Van Owners and Carbay experts

Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Videos of Spark Van

"Watch Chevrolet Spark Van ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the Chevrolet Spark Van exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

Compare Chevrolet Spark Van With Similar xe ô tô

Chevrolet Spark Van Review

  • Overview

Overview

T?ng quan


Chevrolet là hãng ô tô c?a M? thu?c t?p ?oàn General Motors, công ty chuyên thi?t k? và phát tri?n nh?ng s?n ph?m có hi?u su?t cao và Chevrolet Spark Van là dòng xe entry level c? nh? (compact car) c?a hãng. Sau khi General Motors mua l?i hãng xe Daewoo Motors – công ty s?n xu?t Chevrolet Spark, dòng xe này ???c ra m?t trong n?m 2002. Dòng xe m?i Chevrolet Spark Van v?i ??ng c? hi?u su?t cao mang l?i kh? n?ng s? d?ng hi?u qu? nhiên li?u tuy?t v?i và chi phí b?o d??ng th?p. Xe ???c trang b? ??ng c? x?ng DOHC MFI 1 lít, ??ng c? có th? s?n sinh hi?u su?t c?c ??i 67 mã l?c t?i 6.400 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 89 Nm t?i 4.800 vòng/phút. H?p s? t? ??ng 5 c?p h? tr? tính chính xác c?a quá trình ??t nhiên li?u, t?ng hi?u su?t c?a xe khi t?ng t?c.

Ngo?i th?t c?a Chevrolet Spark Van ???c thi?t k? l?i m?i hoàn toàn ??ng th?i xe v?n s? d?ng các y?u t? c? ?i?n, nói cách khác ?ây là m?u xe t?ng h?p gi?a tính hi?n ??i và c? ?i?n. Phía d??i ??u xe ???c tô ?i?m b?ng l??i t?n nhi?t l?n và kh?e kho?n, ?èn s??ng mù d?ng tròn, lô gô công ty và ch?n xe c? l?n ??ng màu v?i toàn b? thân xe, h? th?ng chi?u sáng tr??c bao g?m c?m ?èn pha ??t tiêu chu?n ???c tích h?p xi nhan. Tuy nhiên thi?t k? n?i th?t xe còn trang b? nh?ng thi?t b? cao c?p. Nh?ng chi ti?t trang trí tinh x?o làm ?i?m nh?n cho gh? ng?i ?em l?i s? quy?n r? cho n?i th?t xe. H? th?ng ?i?u khi?n c?a ô tô bao g?m nhi?u tính n?ng nh? b?ng ??ng h? cung c?p các thông s? quan tr?ng c?a xe, h?c ?i?u hòa không khi mang l?i c?m giác d? ch?u cho hành khách, h? th?ng âm thanh giúp chuy?n ?i thêm nhi?u lý thú, vô l?ng có th? ?i?u ch?nh ?? nghiêng r?t thu?n ti?n cho lái xe. Bên c?nh ?ó, s? an toàn c?ng là m?i quan tâm hàng ??u c?a các k? s? Chevrolet, xe ???c trang b? h? th?ng túi khí ch? ??ng, chuông c?nh báo nhanh nh?y. Ngoài ra, ô tô ???c làm t? thép có ?? b?n cao mang l?i kh? n?ng ch?u ???c l?c tác ??ng l?n do va ch?m.

M?c tiêu hao nhiên li?u


So v?i các dòng xe compact car Chevrolet Spark Van có m?c tiêu hao nhiên li?u khá t?t 13 – 15 kmpl, do ?ó xe có th? ?i ch?ng ???ng dài mà không c?n ph?i d?ng mua x?ng nhi?u l?n. Dung tích c?a bình x?ng là 35 lít.

Công su?t


Chevrolet Spark Van m?i mang l?i kh? n?ng s? d?ng hi?u qu? nhiên li?u tuy?t v?i và chi phí b?o d??ng th?p nh? ??ng c? hi?u su?t cao. ??ng c? x?ng DOHC MFO 1 lít có th? s?n sinh công su?t 67 mã l?c t?i 6.400 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 89 Nm t?i 4.800 vòng/phút.

T?ng t?c


??ng c? x?ng DOHC 1 lít c?a Spark Van có th? t?ng t?c 0 – 100 km/h trong th?i gian ?n t??ng 14 giây. V?n t?c c?c ??i c?a xe là 140 km/h.

Ngo?i th?t


Dòng xe Chevrolet Spark Van th? hi?n cá tính c?a mình thông qua ki?u dáng mang h?i h??ng c? ?i?n. Nh?ng chi ti?t thi?t k? m?i c?a xe ?áng chú ý là thân xe n?ng ??ng và khung xe nhô ng?n. ???ng gân ch?y d?c thân xe (shoulder line) t?ng thêm s? n?ng ??ng và cá tính m?nh m? c?a hông xe. Bên c?nh ?ó ???ng gân trên n?p ca pô và c?m ?èn pha ???c g?n xi nhan hoàn thi?n ki?u dáng ??u xe. L??i t?n nhi?t phía d??i ??u xe và ?èn s??ng mù d?ng tròn t?o phong cách c? ?i?n, g??ng chi?u h?u ??ng màu v?i thân xe và tay n?m c?a màu ?en mang l?i s? hoàn h?o cho thi?t k? hông. Bên c?nh ?ó, cánh l??t gió h?u và g?t n??c ?uôi xe giúp b? ngoài xe trông th?i trang h?n. C?p ?èn h?u và các ???ng gân t?o ?i?m nh?n cho ?uôi xe.

Thông s? ngo?i th?t


Chevrolet Spark Van là dòng xe c? nh? nh?ng l?i mang không gian r?ng rãi cho hành khách. Kích th??c t?ng th? c?a xe 3.640 mm x 1.597 mm x 1.522 mm (Dài X R?ng X Cao), chi?u dài c? s? 2.375 mm.

N?i th?t


N?i th?t c?a chi?c ô tô c? nh? này khi?n khách hàng vô cùng hài lòng. Nguyên v?t li?u cao c?p và ti?n nghi c?a xe giúp b?n tho?i mái trong su?t chuy?n ?i. S? h?t h?p c?a h? th?ng ?èn và tông màu t?i mang l?i tính th?i trang và ??c ?áo cho dòng xe c? nh? này. Các b? ?i?u khi?n và b? ph?n c?a ô tô ??u ???c b? trí thu?n ti?n cho lái xe. B?ng ??ng h? ??t sau vô l?ng cung c?p các thông tin quan tr?ng v? xe. Ngoài ra h? th?ng âm thanh ??nh cao và dàn loa ch?t l??ng cao khi?n hành khách ???c th? giãn khi ng?i trên xe.

Ti?n nghi n?i th?t


Tính ti?n nghi tuy?t v?i c?a xe giúp b?n th? giãn v?i m?i chuy?n ?i bên nh?ng ng??i thân. H? th?ng ?i?u khi?n ???c trang b? nhi?u ch?c n?ng nh? b?ng ??ng h? cung c?p các thông tin quan tr?ng v? xe, h? th?ng ?i?u hòa t?o b?u không khí d? ch?u cho hành khách, h? th?ng âm thanh mang l?i s? sôi ??ng cho chuy?n ?i và vô l?ng có th? ?i?u ch?nh ???c ?? nghiêng t?i ?u hóa s? tho?i mái cho lái xe. Chi?u dài c? s? l?n khi?n ch? ?? chân r?ng rãi. S? ?a d?ng c?a h?c ch?a ?? ti?n l?i giúp b?n có th? ?? nhi?u v?t d?ng

Thông s? n?i th?t


Thi?t k? 5 c?a xe thu?n ti?n cho hành khách và dung tích khoang hành lý ?n t??ng 300 lít giúp b?n có th? mang nhi?u hành lý v?i m?i chuy?n ?i dài. Chi?u dài c? s? h?p lý khi?n ch? ?? chân tho?i mái và ch? ng?i r?ng rãi. Các h?c ch?a ?? phong phú c?ng là m?t ti?n ích ?áng chú ý c?a dòng xe Spark Van.

??ng c? và hi?u su?t


Chevrolet Spark Van là dòng xe ???c thi?t k? ?? ?i c? ???ng b?ng ph?ng l?n ???ng ??a hình. Chi?c hatchback này có kh? n?ng s?n sinh công su?t c?c ??i 67 mã l?c t?i 6.400 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 89 Nm t?i 4.800 vòng/phút. ??ng c? m?nh m? này còn ???c trang b? h?p s? t? ??ng 5 c?p mang l?i kh? n?ng ??t nhiên li?u chính xác, s? k?t h?p này c?ng h? tr? hi?u su?t c?a xe thông qua kh? n?ng t?ng t?c c?a xe.

Âm thanh n?i và ph? ki?n


Chevrolet Spark Van ???c trang b? h? th?ng âm thanh ch?t l??ng cao nh? b? dò radio, ??u ??a CD, máy ch?i nh?c MP3 mang l?i hành trình ??y thú v?. Ngoài ra, c?ng USB và AUX – in giúp b?n k?t n?i các thi?t b? v?i h? th?ng âm thanh và tìm ki?m danh sách nh?c r?t d? dàng. Dàn loa ch?t l??ng âm thanh cao s? mang l?i nh?ng giây phút khó quên trong su?t hành trình.

Bánh xe


Chevrolet Spark Van ???c trang b? bánh xe h?p kim 14 inch khi?n xe trông th? thao và m?nh m? h?n. L?p xe c? 155/70 R14 giúp xe bám ???ng t?t h?n.

H? th?ng phanh và v?n hành


H? th?ng phanh hi?u qu? c?a dòng xe ô tô M? này mang l?i kh? n?ng gi?m xóc m??t mà. Bánh tr??c ???c trang phanh ??a, h? th?ng treo MacPherson và thanh ch?ng l?n, bánh sau s? d?ng phanh tang tr?ng và thanh xo?n cho h? th?ng treo sau.

Tín n?ng an toàn và b?o v?


Dòng xe m?i Chevrolet Spark Van là b?n ??ng hành lý t??ng trên m?i chuy?n ?i do ???c trang b? nhi?u tính n?ng an toàn. ?? ng?n ng?a t?n th??ng do va ch?m, xe ???c làm t? thép có ?? b?n cao, thanh bên hông, dây an toàn. ??ng th?i xe c?ng có h? th?ng túi khí gi?m r?i ro ch?n th??ng cho hành khách. Bên c?nh nh?ng tính n?ng an toàn, h? th?ng báo ??ng trang b? cho xe giúp b?n yên tâm h?n khi r?i ô tô.

?uKh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u t?t.
Nhi?u tính n?ng thông tin gi?i trí c? b?n.
Thi?t k? n?i th?t ??t tiêu chu?n.

Nh??cKh? n?ng t?ng t?c không t?t.
Thi?u các tính n?ng an toàn tiên ti?n.
Competitors serves better Các công ty ??i th? cung c?p nhi?u tính n?ng ti?n ích h?n.

Frequently asked questions about Chevrolet Spark Van

  • What is the price of Chevrolet Spark Van?

    On road prices of Chevrolet Spark Van 1.0 LS in is costs at 259 ₫ Million.

    Variant Price
    1.0 LS 259 ₫ Million

Chevrolet Featured xe ô tô

Nearest Chevrolet Dealers

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car