hanoi
Language en | vi
Change xe
This xe Model has expired

Recent Updates of Punto

Fiat Punto Price

The Punto is priced at 799,5 ₫ Million.

Fiat Punto Variants

There are 1 variants available of Punto: Dynamic 1.4L.

Fiat Punto Power-trains

The Punto is powered by a 1368cc 4-cylinder Petrol engine produces 77 hp hp of power and 115 Nm of torque.

It comes with the option of a 5-Speed Manumatic transmission gearbox.

Fiat Punto Features

The feature list of Punto includes Central Locking in terms of security.

Features for Comfort & Convenience include Remote Trunk Opener, Bottle Holder, Low Fuel Warning Light, Adjustable Seats, Rear Seat Headrest, Air Conditioner, Power Steering, On Board Computer, Accessory Power Outlet, Cup Holders-Front, Multi-function Steering Wheel, Vanity Mirror, CD Player, Fabric Upholstery, FM/AM/Radio, Speakers Front, Speakers Rear, Remote Fuel Lid Opener, Integrated 2DIN Audio, USB & Auxiliary Input and Foldable Rear Seat.

Fiat Punto Interior

The interior features include Outside Rear View Mirror Turn Indicator, Power Windows Front, Power Windows Rear, Digital Odometer, Wheel Covers, Heater, Tacho Meter, Adjustable Steering Column, Electronic Multi Tripmeter, Rear Window Wiper, Keyless Entry, Rear Spoiler, Fog Lights Front, Power Antenna, Ebd, Adjustable Headlights, Power Adjustable Exterior Rear View Mirror and Anti Theft Device.

Fiat Punto Safety

The safety features of the Model includes the Rear Seat Belts, Seat Belt Warning, Crash Sensor, Door Ajar Warning, Side Impact Beams, Front Impact Beams, Day & Night Rear View Mirror, Centrally Mounted Fuel Tank, Anti-Lock Braking System, Child Safety Locks, Driver Airbag, Passenger Airbag and Engine Check Warning.

Fiat Punto Competitors

The Punto Competitors are: Citroen DS4, Ford Fiesta Hatchback, Ford Focus Hatchback, Hyundai i30 and KIA K3 Hatchback.

Let's keep in touch

Subscribe to notification to receive best offers and news.

Subscribe

Please unblock notifications from your browser to receive the latest offers and news.

OK

Videos of Punto

"Watch Fiat Punto ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the Fiat Punto exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

Fiat Punto Review

  • Overview Punto

Overview Punto

T?ng quan


Hãng ô tô c?a Ý Fiat ???c ?a chu?ng v?i dòng xe giá ph?i ch?ng, hi?u su?t cao, công ngh? và các ch?c n?ng an toàn tiên ti?n nh?t. Dòng xe hatchback Fiat Punto 5 c?a s? là b?n ??ng hành hoàn h?o cho b?n trên m?i n?o ???ng. Xe ???c gi?i thi?u l?n ??u tiên vào n?m 1993 và hi?n t?i ?ang là th? h? th? ba v?i tên g?i Grande Punto. Tính ??n tháng 2 n?m 2012 hãng ?ã s?n xu?t 8,5 tri?u chi?c Fiat Punto. Xe Fiat Punto phân khúc h?ng B liên t?c gi? v? trí ??ng ??u t?i th? tr??ng ô tô toàn c?u.

?? mang l?i s? tho?i mái cho khách hàng, các nhà thi?t k? c?a hãng ?ã b? sung nhi?u tính n?ng cho nh?ng ng??i ?am mê s? ti?n nghi, phong cách, và tính ?ng d?ng cao. V? công su?t và hi?u su?t, chi?c hatchback này ???c trang b? ??ng c? x?ng 1,4 lít ??t hi?u su?t tiêu chu?n, ch?c n?ng Stop & Go giúp t?i ?a hóa kh? n?ng v?n hành hi?u qu?. ??ng c? x?ng 4 xi lanh th?ng hàng có th? ??t công su?t t?i ?a 77 mã l?c t?i 6.000 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 115 Nm t?i 3.250 vòng/phút.

Chi?c hatchback phân khúc h?ng B này ???c nâng c?p hoàn toàn v? thi?t k? mang tính th?m m? các và tính n?ng. ???ng gân ch?y d?c thân xe b?t ??u t? bánh tr??c t?o ?i?m nh?n cho cabin. T?i ?uôi xe, kính ch?n gió và ?èn h?u tinh x?o mang l?i s? kh?e kho?n cho chi?c xe c? nh?. Thi?t k? n?i th?t c?a Fiat Punto là k?t h?p gi?a s? thanh l?ch và tính ti?n nghi n?i tr?i. Thi?t k? mang tính công thái h?c c?a gh? ng?i và bu?ng lái ???c s?p x?p h?p lý giúp chuy?n ?i dài d? ch?u h?n. Xe c?ng ???c trang b? nhi?u ti?n nghi và ch?c n?ng thông tin gi?i trí, ?áng chú ý nh?t ?ó là công ngh? Blue&Me giúp hành khách ???c th??ng th?c nh?ng giai ?i?u âm nh?c yêu thích c?a mình và cung c?p tính n?ng truy?n nh?c thông qua Bluetooth. Bên c?nh hi?u su?t tuy?t ??nh các k? s? c?a Fiat c?ng trang b? cho xe hàng lo?t các tính n?ng an toàn nh?m ?em l?i s? an tâm cho lái xe.

M?c tiêu hao nhiên li?u và kh? n?ng ti?p ki?m x?ng


H? th?ng Start & Go t? ??ng t?t máy khi xe không ho?t ??ng và kh?i ??ng l?i ??ng c? ngay sau khi có l?c tác ??ng vào pedal xe. Công ngh? này mang l?i m?c tiêu hao nhiên li?u ?n t??ng 11,85 kmpl và hi?u su?t t?t h?n.

Công su?t


V? công su?t, Fiat Punto ?ã không làm th?t v?ng khách hàng. ??ng c? x?ng 1,4 lít có th? ph?i h?p nh?p nhàng v?i h? th?ng phun nhiên li?u tr?c ti?p ?? mang l?i công su?t khá t?t và kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u tuy?t ??nh. Xe có th? s?n sinh công su?t c?c ??i 77 mã l?c t?i 6000 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 115 Nm t?i 3250 vòng/phút.

Kh? n?ng t?ng t?c


Fiat Punto không có kh? n?ng t?ng t?c nh? m?t chi?c xe ?ua, xe ch? có th? t?ng t?c 0 – 100 km/h trong 13,2 giây và ??t v?n t?c t?i ?a 165 km/h.

Ngo?i th?t


Fiat Punto là dòng xe m?i nh?ng kích th??c l?n h?n và h?p lý h?n các xe khác c?a gia ?ình Punto. Xe là m?t trong nh?ng chi?c ô tô phân khúc h?ng B l?n nh?t. So v?i các phiên b?n tr??c thi?t k? ngo?i th?t c?a xe hatchback này ???c nâng c?p hoàn toàn. Thi?t k? m?i c?a ?èn pha và l??i t?n nhi?t ?n t??ng ???c m? crôm sáng bóng t?o ?i?m nh?n cho di?n m?o c?a xe. ?èn s??ng mù v?i các chi ti?t m? crôm và c?m ?èn h?u t?ng v? thanh l?ch cho xe. Hai bên hông c?a xe không ???c thay ??i nhi?u ngoài ???ng gân trên panen cánh c?a, tay n?m c?a xe ô tô và g??ng chi?u h?u hai bên thân xe. Thi?t k? ?n t??ng c?a ??u xe hài hòa v?i ?uôi xe th? thao mang l?i s? nam tính cho xe.

Thông s? ngo?i th?t


Kích th??c t?ng th? c?a Fiat Punto, dòng xe hatchback c? nh? là 4030 mm x 1687 mm x 1490 mm (Dài x R?ng x Cao) và chi?u dài c? s? là 2510 mm mang l?i ch? ?? chân tho?i mái và cabin r?ng rãi.

N?i th?t


B?n s? th?c ?n t??ng v?i kích th??c c?a chi?u dài c? s? l?n và thi?t k? mang tính công thái h?c bên trong cabin c?a Fiat Punto. Xe không ch? ???c nâng c?p ngo?i th?t mà ngay c? n?i th?t xe c?ng có s? thay ??i, n?i th?t cabin xe ???c trang hoàng b?ng ch?t li?u cao c?p cho t?ng chi ti?t. B?ng ??ng h? ???c thi?t k? mang tính công thái h?c hoàn thi?n thi?t k? m?i ??ng th?i mang l?i v? quy?n r? n?i b?t. Xe trông thanh l?ch và cu?n hút h?n nh? b?ng ??ng h? ???c làm t? nguyên v?t li?u ch?t l??ng cao. Gh? ng?i ???c b?c v?i cao c?p mang l?i s? tho?i mái t?i ?a cho hành khách. ??ng th?i, vô l?ng b?c da và nút b?m sang s? t?o ra b?ng ?i?u khi?n trung tâm hoàn h?o và mang l?i s? thanh l?ch cho n?i th?t.

Ti?n nghi n?i th?t


V?i giá xe c?nh tranh, nhà s?n xu?t cung c?p r?t nhi?u các ch?c n?ng ti?n ti?n l?i. V?i b?c gh? màu s?c n?i b?t, gh? ng?i ôm ng??i ch?c ch?n mang l?i c?m giác d? ch?u cho lái xe, hàng gh? sau ???c chia theo t? l? 60/40 ?em l?i dung tích ?n t??ng cho khoang hành lý. Bên c?nh ?ó, chi?c Punto còn có các tính n?ng khác nh? c?a s? ?i?n tr??c và sau, h?c thông khí k?t h?p v?i ?i?u hòa t? ??ng 2 vùng ??c l?p và g??ng chi?u h?u t? ??ng ch?ng chói mang l?i c?m giác d? ch?u cho hành khách trong chuy?n ?i.

Thông s? n?i th?t


V?i kích th??c c?a chi?u dài c? s? và các kích th??c ngo?i th?t h?p lý, chi?c hatchback c?a Fiat ?em l?i không gian r?ng rãi cho hành khách giúp h? có m?t chuy?n ?i tho?i mái. Dung tích khoang hành lý v??t tr?i 275 lít ?? r?ng ?? hành lý cho k? ngh? cu?i tu?n, th?m chí nó còn ???c m? r?ng ??n 1030 lít khi hàng gh? sau t? l? 60:40 ???c g?p l?i.

??ng c? và hi?u su?t


Dòng xe Fiat Punto ???c trang b? ??ng c? x?ng MPI 1,4 lít, ??ng c? này có kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u khá t?t, l??ng khí th?i t? ??ng c? th?p, và hi?u su?t ??nh cao. ??ng c? này ph?i h?p hài hòa v?i h? th?ng phun nhiên li?u tr?c ti?p ?? mang kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u ?n t??ng. ??ng c? x?ng dung tích 1,4 lít có kh? n?ng ??t công su?t c?c ??i 77 mã l?c t?i 6000 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 115 Nm t?i 3250 vòng/phút. Chi?c xe này còn ???c trang b? h? th?ng Start & Go ??t phá giúp h? th?ng truy?n ??ng có kh? n?ng t?m ng?ng ho?t ??ng khi xe ? tr?ng thái t?nh ho?c kh?i ??ng l?i trong tích t?c ngay sau khi có l?c tác ??ng vào chân côn. Hi?u su?t cao c?a Fiat Punto có ???c m?t ph?n là do h?p s? bán t? ??ng.

Âm thanh n?i và các ph? ki?n


Fiat Punto ?ã thành công trong vi?c mang l?i thi?t n?i th?t và ngo?i th?t ?n t??ng. Dàn âm thanh ???c k?t n?i v?i USB và Bluetooth t?o ra h? th?ng âm thanh r?nh tay giúp b?n có th? th??ng th?c các giai ?i?u âm nh?c yêu thích c?a mình. B? ?i?u khi?n âm thanh tích h?p trên vô l?ng khi?n lái xe thao tác d? dàng h?n. H? th?ng âm thanh còn ???c trang b? radio b?t sóng AM/FM, máy nghe nh?c ??nh d?ng MP3, c?ng AUX – in và 6 loa ch?t l??ng âm thanh tuy?t ??nh.

Bánh xe


Bánh xe h?p kim 15 inch c?a FIAT Punto ???c thi?t k? thanh l?ch ngay c? khi xe không ho?t ??ng, kích th??c c?a l?p xe là 175/65 R15.

H? th?ng phanh và kh? n?ng v?n hành


H?u h?t m?i ng??i cho r?ng các lo?i xe mini không có kh? n?ng truy?n ??ng êm ái, tuy nhiên Fiat Punto ?ã ??p tan nh?ng nghi ng? này. C?u tr??c c?a xe s? d?ng h? th?ng treo ??c l?p MacPherson strut, h? th?ng treo sau dùng m?t tr?c xo?n và chuy?n ??ng c?a các bánh xe có ?nh h??ng qua l?i l?n nhau. Bánh tr??c dùng phanh ??a có thông gió và bánh sau ???c trang b? phanh tang tr?ng ?? ki?m soát xe t?t h?n. Ngoài ra còn có H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS) và H? th?ng phân ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD) h? tr? vi?c gi?m t?c ??.

Các tính n?ng An toàn và b?o v?


Hãng ô tô c?a Ý luôn cam k?t ??m b?o an toàn cho hành khách và lái xe. Xe ???c g?n 7 túi khí bao g?m 2 túi khí tr??c, 2 túi khi bên hông, 2 túi khí rèm và 1 túi khí ??u g?i nh?m t?i ?a hóa s? an toàn khi có va ch?m. Ngoài ra, xe c?ng ???c trang b? H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS) và H? th?ng phân ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD) ch?ng tr?n tr??t trên ??a hình ?m ??t và gi? xe ?n ??nh t?t h?n. H? th?ng ki?m soát hành trình qu?n lý t?c ?? xe, ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho xe trên ?o?n ???ng v?ng. Ngoài ra, gh? cho tr? em ???c thi?t k? theo tiêu chu?n ISOFIX b?o v? bé t?t h?n và mang l?i s? an tâm cho b?n trong su?t chuy?n ?i.

?uKh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u t?t.
Gía thành r?.
Các tính n?ng an toàn và ti?n nghi ??t tiêu chu?n ch?t l??ng.

Khuy?tCh? ?? chân ? hàng gh? sau gò bó.
Kh? n?ng t?ng t?c không t?t.
N?i th?t không b?t m?t.

Are you confused?

Ask anything and get answer in 48 hours.
FAQ
Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Fiat Featured xe ô tô

Nearest Fiat Dealers

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car