hanoi
Language en | vi
Change xe
856 ₫ Million
Transit Price
OTR Price in Hanoi
Get exclusive promos, discounts & low-interest loan from authorized dealers Avail Offers

Recent Updates of Transit

Ford Transit Price

The Transit is priced between 856 ₫ Million and 904 ₫ Million.

Ford Transit Variants

There are 2 variants available of Transit: Standard and Luxury.

Ford Transit Power-trains

The Transit is powered by a 2402cc 4-cylinder Diesel engine produces 138 hp hp of power and 375 Nm of torque.

It comes with the option of a 6-Speed Manual transmission gearbox.

Ford Transit Features

The feature list of Transit includes Central Locking in terms of security.

Features for Comfort & Convenience include Remote Trunk Opener, Low Fuel Warning Light, Adjustable Seats, Rear Seat Headrest, Remote Fuel Lid Opener, Leather Seats, Air Conditioner, Foldable Rear Seat, Power Steering, Bottle Holder, Rear A/C Vents, On Board Computer, Accessory Power Outlet, CD Player, Rear Reading Lamp, Vanity Mirror, FM/AM/Radio, Speakers Front, Speakers Rear and Integrated 2DIN Audio.

Ford Transit Interior

The interior features include Ebd, Power Windows Front, Side Stepper, Anti Theft Device, Power Windows Rear, Alloy Wheels, Adjustable Steering Column, Digital Odometer, Heater, Tacho Meter, Fog Lights Front, Digital Clock, Height Adjustable Driver Seat, Adjustable Headlights, Power Antenna, Keyless Entry and Power Adjustable Exterior Rear View Mirror.

Ford Transit Safety

The safety features of the Model includes the Rear Seat Belts, Height Adjustable Front Seat Belts, Seat Belt Warning, Brake Assist, Crash Sensor, Door Ajar Warning, Side Impact Beams, Front Impact Beams, Centrally Mounted Fuel Tank, Anti-Lock Braking System, Child Safety Locks, Driver Airbag, Traction Control and Engine Check Warning.

Ford Transit Competitors

The Transit Competitors are: Hyundai Starex (H1) and Honda Odyssey.

Ford Transit 2022 Price List

Biến thể Giá Thông số  
Ford Transit High Class    Diesel
Ford Transit Standard-Retrofit Package    Diesel
Ford Transit Standard 856 ₫ Million*
OTR Price
16, Diesel

Let's keep in touch

Subscribe to notification to receive best offers and news.

Subscribe

Please unblock notifications from your browser to receive the latest offers and news.

OK

Videos of Transit

"Watch Ford Transit ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the Ford Transit exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

Ford Transit Mileage

Loại Nhiên liệu Mileage (City) Mileage (Highway)
Diesel 5.95 8.07

Ford Transit Review

  • Overview Transit

Overview Transit

T?ng quan:


Ford Transit n?u không t?ng là m?t con quái thú kh?ng l? l?c h?u ???c s? d?ng ?? v?n chuy?n ?? ??c t? ?i?m A ??n ?i?m B, thì ch? ???c coi nh? m?t chi?c xe k?nh càng, to l?n. Tuy nhiên, dòng xe Ford Transit m?i ?ã d?p tan nh?ng l?i chê bai và b?ng m?t cách ?áng kinh ng?c, tr? thành dòng xe ???c ?ón nh?n nhi?t li?t v?i t? cách là m?t chi?c xe gia ?ình r?ng rãi và tho?i mái. Transit có th? s? h?u ngo?i hình ch?a nh? mong ??i nh?ng ch?c ch?n không ph? b?t k? ni?m ?am mê nào khi nói ??n tr?i nghi?m m?i này mà Ford ?em l?i. Ford ?ã quy?t ??nh thay th? ??ng c? V8, V10 ???c l?p ??t trong E-series tr??c ?ó b?ng m?t phiên b?n m?nh m? và ít hao t?n nhiên li?u h?n. Chi?c xe này v? ngo?i hình dù không có gì ?áng chú ý và khá bình th??ng ? h?u h?t các góc nhìn, nh?ng trên th?c t? thì ít tiêu t?n nhiên li?u chính là tiêu chí duy nh?t ?? ?? thuy?t ph?c cho vi?c gi? l?i E-series Ford. Tính kh? d?ng cao ch?c ch?n ?ã ??a vi?c này lên t?m cao nh?t và nó c?ng là y?u t? quan tr?ng trong vi?c gi? Transit ???c s? d?ng b?i khách hàng do dòng xe này có th? ???c ??t làm v?i nhi?u s? k?t h?p khác nhau, cho phép b?n th?c s? bi?n Ford Transit thành 'c?a riêng b?n” ch? không ph?i ch? là m?t chi?c xe m?i l?.

Ford Transit có th? ???c ??t s?n xu?t ? nhi?u ?? dài và kích th??c mái (3 kích c?) v?i phiên b?n l?n nh?t có không gian hàng hóa lên ??n 500 feet kh?i và là m?t trong nh?ng lo?i l?n nh?t trong th? tr??ng. Ford ?ánh c??c chi?c xe này ?? thúc ??y doanh thu trong phân m?c xe ch? khách b?i kh? n?ng tr? hàng hóa c?a nó v??t tr?i h?n dòng Mercedes E ??n h?n 70%. Gh? ng?i c?a Ford Transit ?ã ???c tân trang hoàn toàn ?? t?ng c??ng ti?n nghi b?ng cách thêm nhi?u lo?i ??m phong phú và s? d?ng da th?t theo l?a ch?n c?a khách hàng. B?n c?ng có th? trang b? cho Transit m?t camera phía sau ?? ??m b?o r?ng b?n không va vào ng??i khác khi lùi xe, dù b?n v?n ?ang lái trên m?t chi?c xe khách dài. Các tùy ch?n kính ch?n gió l?n ???c l?p ??t nh? m?t chi?n l??c ?? ??m b?o r?ng tài x? có th? d? dàng ?i?u khi?n Ford Transit trong giao thông thành ph?.

Quãng ???ng và Nhiên li?u tiêu th?


Dù th?c t? r?ng Ford Transit là m?t trong nh?ng xe van ch? khách l?n nh?t trong h?ng m?c, nó v?n có kh? n?ng cung c?p m?t con s? kh?ng l? lên ??n 14 mpg trong thành ph? và 17 mpg trên ???ng cao t?c. L??ng n?ng l??ng tiêu hao này, cùng v?i các ti?n nghi h?p d?n khác, s? an toàn và hi?u su?t v?n hành ?ã khôi ph?c hình ?nh không th? tranh cãi c?a Ford trong m?ng xe ch? khách.

S?c m?nh:


??ng c? c?a Ford Transit th?c s? t?a sáng trong ph?m trù ??ng c? và V10, V8 c?a nó ?ã ???c thay th? b?ng b? t?ng áp ??ng c? ti?t ki?m diesel DOHC 2.4 lít 16 van, mang ??n s? ?n ??nh khi v?n hành trên ???ng cao t?c và c?ng có th? cung c?p cho b?n thêm l?c ??y trên các chuy?n ?i ???ng cao t?c.

T?ng t?c & Pick-up:


Ford Transit có th? lên t? 0-100 km/h trong kho?ng 12 giây - th?c s? r?t ?n t??ng dù th?c t? nó có th? mang t?i r?t nhi?u lô hàng n?ng. ??ng c? 2.4 lít 16 van không ch? cung c?p cho b?n ?? hi?u su?t pick-up ?? ?ánh b?i giao thông trong thành ph? mà còn cho hi?u su?t ?n t??ng trên ???ng cao t?c.

V? ngoài:


Nh? ?ã nêu trên, Ford Transit không có v? ngoài “b?nh bao” nh?ng ???c bù l?i h?n nhi?u l?n nh? s? ti?n ích và hi?u su?t cao c?a nó. Transit có hai tùy ch?n v? chi?u dài c? s? và ba phiên b?n chi?u dài xe ?? ??m b?o r?ng b?n s? mua nh?ng gì b?n c?n và ?ó không ph?i ch? là m?t m?u tiêu chu?n. Nh?ng kích th??c tùy ch?n này cho phép b?n ?áp ?ng các nhu c?u c? th? c?a cá nhân nh? chuyên ch? hàng hóa cho công vi?c hay v?n chuy?n ng??i.

Các thi?t k? bên ngoài t??ng ??i tuy?n tính ???c b? sung hài hòa b?ng nh?ng ng?n tinh t?. C?a kính l?n ???c thi?t k? ?? t?ng c?m giác sang tr?ng. Phía tr??c ???c ?i?m b?ng ?èn pha s?c nét, n?p capo nh? và thanh ?ôi ??ng trên gal?ng t?n nhi?t.

Các Transit Tiêu chu?n phù h?p ?? chuyên ch? ng??i có chi?u dài c? s? là 3750mm và c?ng có th? m? r?ng m?t ph?n thân ?? có th? ch?a v?a thêm m?t vài hành khách.

Nhìn chung Ford Transit có t?t c? các nhu y?u ? bên ngoài nh?ng l?p chrome hay vành bánh xe hào nhoáng không ph?i là tr?ng tâm vì nó là m?t chi?c xe ti?n ích và nó t?p trung vào vi?c cung c?p các ti?n nghi c?n thi?t và ch? y?u là không gian k?t h?p v?i m?t ??ng c? m?nh m? ?? hoàn thành công vi?c.

Thông s? bên ngoài:


Ford Transit có t?ng chi?u dài 5780mm, chi?u cao 2360mm, chi?u r?ng 2000mm và chi?u dài c? s? 3750 mm. V?i kích th??c này, Ford Transit có m?t l?i th? c?nh tranh không th? tranh cãi trong phân m?c xe ch? khách/v?n t?i dù th?c t? r?ng có nh?ng bi?n th? còn l?n h?n nó ?ang có s?n trên th? tr??ng.

N?i th?t:


M?c dù th?c t? Ford Transit là lo?i xe chuyên ch? hay v?n chuy?n hàng hóa, v?n t?i, thi?t k? n?i th?t c?a nó v?n nh?n m?nh nhi?u vào s? tho?i mái và hi?u qu?. C?m giác nh?a l?c c?c c?a dòng Ford E c? ?ã ???c thay th? b?i m?t c?m giác cao c?p h?n sau b?ng ??ng h?. Ngoài ra, m?t phiên b?n ?ang có s?n còn cung c?p toàn b? hàng gh? khách b?ng da – m?t bi?u t??ng c?a s? xa hoa cho lo?i xe chuyên ch?. H? th?ng nh?c thông tin và gi?i trí Ford ??c quy?n ???c ?i?u ch?nh theo khách hàng là m?t b? sung r?t ???c yêu thích. Các tùy ch?n ch?nh tay lái ch?a ph?i là hoàn h?o nh?ng Ford v?n ?ang ?i tiên phong trong l?nh v?c này. B?ng ?i?u khi?n phía tr??c ?i kèm v?i m?t s? nút ti?n ích ???c x?p th?ng hàng và dán nhãn rõ ràng cho các ho?t ??ng t??ng ?ng. Phiên b?n xe ch? hàng có khu v?c khoang ch? ???c chi?u sáng t?t và l?i ra vào khoang ???c thi?t k? ??p làm cho vi?c b?c d? hàng hóa tr? nên d? dàng h?n.

Thông s? n?i th?t:


Ford Transit có l? ??a ra m?t trong các n?i th?t tho?i mái nh?t trong h?ng m?c c?a mình. Transit cho phép hành khách ?i?u ch?nh chi?u cao gh? ng?i c?a h? c?ng nh? góc nghiêng ?? ??m b?o ti?n nghi tho?i mái t?i ?a. Có nhi?u tùy ch?n tùy ch?nh có s?n cho các gh? hành khách c?ng nh? m?t l? AC chuyên d?ng và ?èn ??c sách. Ford Transit ghi ?i?m ? s? tho?i mái n?i th?t và nó s? là m?t l?a ch?n lý t??ng ?? v?n chuy?n nhóm h?p ti?p theo c?a b?n hay m?t h?p bánh k?o v?i ti?ng ?n ???ng t?i thi?u và kh? n?ng h?p th? h?u h?t các ??t sóc gh? gh? trên ???ng.

Các tính n?ng ti?n nghi khác bao g?m ?i?u hòa và máy s??i, remote m? khoang hành lý, camera ??u xe c?m bi?n. Có r?t nhi?u túi trong van ?? ??m b?o r?ng b?n luôn có không gian r?ng rãi ?? ch?a b?t k? ?? ??c nào mà b?n mu?n, ngay c? bên hông xe hành khách c?ng có r?t nhi?u các ô l?u gi?, vi?c này làm du l?ch tr? nên r?t d? dàng. Transit v??t tr?i v? vi?c cân b?ng gi?a s? tho?i mái và s? xa hoa, nó th? hi?n ? t?ng ph? ki?n nh? trong xe bao g?m các ?èn LED ? c?a, vi?c tìm ki?m các h?p l?u tr? nh? ?ó tr? nên d? dàng h?n.

??ng c? và công su?t:


Ford Transit ???c trang b? m?t ??ng c? duy nh?t, ?ó là ??ng c? diesel 2.4 t?ng áp. Ngu?n ?i?n t?o ra mô-men xo?n c?c ??i ? 375 Nm @ 2000 rpm. Công su?t c?c ??i là 138bhp @ 3500 - khá ?? cho nhi?u nhu c?u s? d?ng.

Âm thanh và ph? ki?n:


Ford Transit có tính n?ng khá tuy?t khi nói ??n gi?i trí, g?m m?t h? th?ng thông tin gi?i trí Ford ??c quy?n, ???c hoàn ch?nh v?i v?i radio tr?c tuy?n, nghe nh?c CD, ? c?m Ipod, và k?t n?i bluetooth.

Bánh xe:


Ford Transit có hai lo?i g?m; Transit Tiêu chu?n và Transit Cao c?p. Lo?i Tiêu ???c trang b? v?i bánh xe vành thép 16 inch và lo?i Cao c?p ???c trang b? v?i bánh xe vành h?p kim nhôm ?úc 16 inch.

Phanh và X? lý:


Ford Transit có kh? n?ng x? lý k? di?u dù r?ng nó là m?t chi?c xe v?n t?i hành khách/hàng hóa l?n và v?i ??ng c? m?nh m? ?i cùng v?i h?p s? 6 t?c ??, công su?t và mô-men xo?n ???c ??m b?o r?ng s? theo ý mu?n c?a b?n. H? th?ng phanh ?? m?nh ?? có th? ng?ng l?i hoàn toàn và ABS (H? th?ng phanh ch?ng bó c?ng) ??m b?o r?ng Transit không b? tr??t/l?t ?? h?n trong tr??ng h?p b?n c?n ph?i th?c hi?n m?t cú d?ng ??t ng?t. Nó ???c trang b? phanh ??a phía tr??c và sau.

An toàn và an ninh:


Ngoài vi?c th?c t? r?ng Ford Transit là m?t trong nh?ng chi?c xe t?t nh?t trong phân m?c xe ch? khách/hàng hóa, nó ???c ch? t?o ?? ??m b?o an toàn cho ng??i lái và hành khách. Transit ???c trang b? túi khí cho ng??i lái và hành khách ? hàng tr??c, túi khí rèm t? hàng 1 ??n 3 cho hành khách, TPMS (H? th?ng giám sát áp su?t l?p) ?? ??m b?o r?ng b?n chú ý k?p th?i ??n m?t l?p xe khi nó b? xì. Chi?c xe này x? lý gi?ng nh? m?t chi?c xe h?i l?n và s? h?u các tính n?ng ki?m soát l?c kéo c?ng nh? ESP (H? th?ng cân b?ng ?i?n t?) ?? gi? nó trong ki?m soát. Nó c?ng ???c trang b? dây an toàn cho m?i gh? ng?i ?? ??m b?o an toàn t?i ?a.

Khía c?nh an ninh c?ng là m?t th? m?nh c?a Ford Transit v?i công ngh? ch?ng tr?m tiên ti?n nh?t – xe ???c ??m b?o b?ng cách ??ng c? b? b?t ??ng hóa khi có b?t k? s? c? g?ng kh?i ??ng xe nào t? b? khóa không ???c mã hóa. Tr?i nghi?m lái xe ??y linh ho?t c?a Transit t?o cho ng??i lái c?m giác an toàn và ?em l?i c?m giác ki?m soát c?ng nh? kh? n?ng ?i?u h??ng trên các con ???ng khó kh?n và g?p gh?nh.

?u


1. Tay lái nh?y giúp d? dàng ?i?u khi?n xe.

2. N?i th?t r?ng rãi ?áp ?ng m?i nhu c?u l?u tr? và v?n chuy?n c?a b?n.

3. H? th?ng gi?m tiêu hao nhiên li?u tiêu th? Ford EcoBoost là m?t ?i?m c?ng tuy?t v?i.

Nh??c


1. Mã l?c ch?a ph?i là tuy?t ??i.

2. Ki?u dáng n?i th?t m?c dù ?ã ???c tân trang có th? v?n s? lép v? khi so sánh v?i nh?ng chi?c xe ??i m?i h?n.

3. Ng??i lái c?n m?t th?i gian ?? làm quen v?i Ford Transit ??c bi?t là do ph?n n?p capo không quan sát ???c.

Are you confused?

Ask anything and get answer in 48 hours.
FAQ
Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Ford Featured xe ô tô

Nearest Ford Dealers

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car