hanoi
Language en | vi

Toyota Vios

Change xe
570 ₫ Million
OTR Price in Hanoi
Vios Specifications
Seating Capacity 5
Viết Nhận Xét
Love your vehicle? Share your vehicle story with the world
Viết một đánh giá

Toyota Vios 2020 Price List

Biến thể Giá Thông số  
Toyota Vios J 1.3L VVT-i 570 ₫ Million*
OTR Price
5,
Toyota Vios 1.5E CVT    5, Dầu xăng
Toyota Vios 1.5G CVT    5, Dầu xăng
Toyota Vios 1.5E MT    Dầu xăng
Have a question on Vios?

Ask from fellow Vios Owners and Carbay experts

Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Videos of Vios

"Watch Toyota Vios ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the Toyota Vios exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

Compare Toyota Vios With Similar xe ô tô

Toyota Vios Mileage

Loại Nhiên liệu Mileage (City) Mileage (Highway)
Dầu xăng 12.6 18.5
13.9 19.2

Toyota Vios Review

  • Overview

Overview

T?ng quan

Toyota ?ã sáng t?o ??n m?c ng?c nhiên khi thi?t k? dòng xe Vios m?i. T? dòng xe sedan compact t?i Camry sang tr?ng, nhà s?n xu?t ??u có ph??ng th?c riêng khi thi?t k? t?ng m?u mã xe. Có th? th?y nh?ng thay ??i trong thi?t k? c?a nhà s?n xu?t ? tr?n, phía tr??c và sau, ?em ??n c?m giác và di?n m?o hoàn toàn thay ??i cho xe. M?u xe subcompact dài, có ???ng nét m?m m?i này là phiên b?n kéo dài c?a các dòng Vios ti?n nhi?m. Các ???ng nét m?nh m?, táo b?o cho th?y s? t? tin ch?a t?ng có trong các thi?t k? khác c?a nhà s?n xu?t. N?i th?t bên trong xe ??u làm t? nh?a v?i tông màu ?en - be ?i cùng các chi ti?t trang trí crom và b?c. M?c dù thi?t k? khá ??p m?t, nh?ng da l?n có các ???ng ch? khâu gi? không th?c s? phù h?p v?i vách c?a màu sáng. H? th?ng âm thanh ??c ?áo so v?i các thi?t k? khác c?a Toyota, n?i b?t v?i v? ??p tuy?t v?i. ??ng c? 1.5 lít m?nh m? c?a xe thích h?p ch?y hàng ngày. V?i dung tích bình x?ng 42 lít, xe có m?c tiêu th? nhiên li?u 18-20 km/l trên ???ng cao t?c và kho?ng 14 km/l trong ?i?u ki?n k?t h?p. Nh?ng con s? này gi?m xu?ng m?t cách th?t v?ng còn 6-8 km/l trong n?i thành. V? khía c?nh an toàn, xe ???c tích h?p h? th?ng ABS (chóng bó c?ng phanh), EBD (phân ph?i l?c phanh ?i?n t?), 2 túi khí, 5 dây an toàn ki?u chéo v?t qua vai, cùng móc cài Isofix ??m b?o an toàn cho m?i hành khách. Gh? ng?i ???c thi?t k? l?i là m?t y?u t? quan tr?ng t?o nhi?u không gian ?? chân phía sau, ?em l?i tho?i mái cho hành khách. Tuy nhiên, xe không có ch? ?? chai và c?c. M?c dù nhà s?n xu?t ?ã làm t?t ?? giúp xe không b? li?t vào phân khúc th?p nh?t nh? các phiên b?n ti?n nhi?m và kh? n?ng cách âm c?ng ?ã ???c c?i thi?n, nh?ng vô-l?ng ?i?n c?ng nh?c và h? th?ng treo m?m h?n th?c s? là m?t s? nh??c ?i?m c?a xe. V?i ngo?i th?t n?i b?t nh?ng ít các ??c tính tuy?t v?i, xe có m?c giá h?i cao so v?i giá tr?.

Quãng ???ng và Tiêu th? nhiên li?u

Dòng Vios m?i c?a Toyota có m?c tiêu th? nhiên li?u th?p m?t cách ng?c nhiên ? m?c 6-8 km/l trong ?i?u ki?n giao thông n?i thành. Tuy nhiên trên ???ng cao t?c xe cho m?c tiêu th? nhiên li?u t?t h?n vào kho?ng 18 – 20 km/l và 14 km/l trong ?i?u ki?n k?t h?p. Dung tích bình x?ng là 42 lít. M?c dù ?ây là ch? ?? ???c nhi?u ng??i quan tâm, chúng tôi cho r?ng m?c tiêu th? nhiên li?u c?a xe ? m?c trung bình.

Công su?t ??ng c?

D??i n?p capo, xe ???c v?n hành b?ng ??ng c? 1.5 lít cho công su?t t?i ?a 107 mã l?c t?i 6000 vòng/phút, cùng momen xo?n c?c ??i 141 Nm t?i 4200 vòng/phút. Xe thích h?p nh?t ?? ?i trong n?i thành nh?ng khi ?i trên ???ng cao t?c c?n dùng t?i công su?t c?c ??i.

T?ng t?c

Nói v? t?ng t?c, xe ??t t?c ?? c?c ??i ? kho?ng 170 km/h. C?m giác xe ? t?c ?? cao nh? v?y khá êm và không có ti?ng ?n. Th?i gian t?ng t?c ?o ???c t? 0 ??n 100km/h vào kho?ng 12 giây. Do ?ó, kh? n?ng t?ng t?c và m?c ?? ?áng tin c?y c?a dòng s?n ph?m này t? Toyota khá cao.

Ngo?i th?t

Nhà s?n xu?t s? d?ng thi?t k? g?n g?i, t?ng th?y l?n cu?i ? Corolla Furia. Thi?t k? hông xe Vios mang phong cách th? thao, nh? v?y ???ng vu?t ? hông xe m?nh m?, có t? th? v??n t?i phía tr??c. ?? t?ng thêm các chi ti?t th? thao, xe có vòm bánh xe loe r?ng và các ???ng nét ? chân xe kh?e kho?n, r?t phù h?p v?i vòm bánh xe loe r?ng. Các ???ng nét m?nh m?, táo b?o t? tr??c ??n sau xe th??ng không có trong các thi?t k? thông th??ng c?a Toyota. ???ng vu?t ? hai bên hông xe kh?e kho?n t?o cho xe có hình vát, g?n gàng. Tr?n xe có các ???ng n?i nh? giúp lo?i b?t không gian còn d? trên tr?n. Bánh xe h?p kim có thi?t k? h??ng khí ??ng h?c không th?c s? phù h?p v?i xe, có l? bánh xe th? thao 16 inch v?i ch?u m?nh h?n s? thích h?p và tôn lên b? ngoài c?a xe h?n. Các dòng xe hi?n ??i ngày nay ??u ???c s?n xu?t v?i ?ng-ten vi d?i trên c?a s? sau và Toyota Vios c?ng v?y. N?u nhà s?n xu?t ngh? chi ti?t này làm t?ng giá tr? cho b? ngoài xe thì h? ?ã nh?m. Chi ti?t này làm gi?m v? ??p c?a xe, không xét t?i các thi?t k? khác. Nh?ng ng??i th??ng xuyên lái xe ???ng dài c?ng c?n cân nh?c vì xe thi?u ?èn t? ??ng và c?n g?t n??c. Tuy nhiên, nhà s?n xu?t có thi?t k? ch? g?n thêm các ph? ki?n này ? m?c giá cao h?n.

Thông s? Ngo?i th?t

M?u xe dài, có ???ng nét m??t mà này có chi?u dài 4300 mm, chi?u r?ng kho?ng 1700 mm và chi?u cao kho?ng 1460 mm. Chi?u dài c? s? c?a xe là 2550 mm, lái xe cao l?n có th? ch?nh gh? ng?i sao cho tho?i mái nh?t.

N?i th?t

Cabin nh?a màu ?en và be ?i kèm v?i trang trí b?c và crom t?o thi?t k? n?i th?t trong xe ??p ??. Tuy nhiên ý t??ng c?a nhà s?n xu?t khi b? trí da th?t v?i các ???ng ch? khâu gi? không phù h?p và ?em l?i k?t qu? t?t nh? h? ngh?. C?m ??ng h? trung tâm ?ã ???c thay th? b?i 3 ??ng h? ki?u la bàn phía sau vô-l?ng có ?áy ph?ng th? thao. Trung tâm b?ng táp-lô có b? radio n?i khá tuy?t. Nhà s?n xu?t ?ã làm t?t khi thi?t k? l?i m?u xe ?? ??m b?o có không gian gi?a các gh? ng?i. Ng??i dùng có th? th?y n?i th?t trong xe r?t ch?c ch?n, cho dù là phím b?m, nút v?n, c?n g?t hay b?t c? chi ti?t nào. H?p ?? g?ng v?a ph?i cho dòng xe có kích th??c nh? th? này.

Ti?n nghi N?i th?t

Vios, c?ng nh? h?u h?t các dòng xe c?a Toyota, ??ng ??u khi xét t?i m?c ?? ti?n nghi dành cho ng??i lái và hành khách. M?c dù da có ???ng ch? khâu gi?, nh?ng các gh? ng?i ??u th?ng, h? tr? t?t và r?t tho?i mái. Không gian cho hàng gh? sau ch?a ??. S? tinh x?o hàng ??u trong thi?t k? x?ng ?áng ???c khen ng?i, xe cung c?p ch?n gió, khoang xe ít ti?ng ?n h?n khi so sánh v?i các dòng xe cùng phân khúc.

Thông s? N?i th?t

Xe có không gian r?ng rãi h?n các m?u xe khác v?i cùng chi?u dài. Cho dù là không gian ?? chân hàng gh? tr??c ho?c phía sau, ch? có nh?ng ng??i vô cùng cao l?n m?i có th? phàn nàn. Xe cung c?p khoang ch?a ?? 475 lít, có th? m? r?ng b?ng cách g?p hàng gh? sau v?i t? l? 60:40, ?? r?ng rãi ?? ch?a hành lý cho các chuy?n picnic gia ?ình.

??ng c? và Hi?u su?t

Toyota Vios có ??ng c? 1.5 lít cho công su?t khá. M?c dù sang s? ch?m, bù l?i h?p s? t? ??ng 4 c?p v?n hành khá êm. ??ng c? 1NZ-FE n?i ti?ng t?o nhi?u ti?ng ?n trong h?u h?t các dòng xe, nên th?t ?áng ng?c nhiên khi ti?ng ??ng c? c?a Vios r?t êm, nh? h? th?ng cách âm ti?ng ?n, ?? rung và va ch?m (NVH). Xe ho?t ??ng hi?u qu? h?n cho các chuy?n ?i hàng ngày, nh?ng v?i nh?ng ng??i yêu thích c?m giác t?c ?? cao nên tìm ki?m các l?a ch?n khác.

Âm thanh và Trang thi?t b?

Không gi?ng các thi?t k? tr??c c?a Toyota, Vios có h? th?ng âm thanh ??c ?áo. Tuy nhiên c?ng USB ???c b? trí trên cao gây khó kh?n khi c?m cáp cho iPod và nh?ng thi?t b? khác. Camera lùi và h? th?ng thông tin gi?i trí ?i kèm màn hình c?m ?ng 5.8 inch là ph? ki?n tùy ch?n ? m?c giá cao h?n. H? th?ng âm thanh có s?n, tích h?p các phím ki?m soát trên vô-l?ng, ?em t?i ch?t l??ng âm thanh t?t h?n tr??c. Ph?n l?n các m?u c?a Vios ??u ???c trang b? nhi?u trang thi?t b? t?t tuy nhiên không có ?èn báo r? trên g??ng chi?u h?u và ?èn d?ng bóng chi?u. H?u h?t ng??i dùng ??u mong mu?n có vô-l?ng b?c da, nh?ng xe không trang b?. ?i?u hòa có ch?c n?ng ki?m soát khí h?u mang l?i tr?i nghi?m lái xe d? ch?u.

Bánh xe

Vios ???c trang b? bánh xe h?p kim 15 inch 5 ch?u; n?u bánh xe có thi?t k? khí ??ng h?c này ???c thay th? v?i lo?i 16 inch có ch?u m?nh s? giúp b? ngoài xe ??p h?n.

Phanh và V?n hành

H? th?ng treo có b? gi?m ch?n m?m h?n khi?n Vios h?i xóc khi v?n hành. Vô-l?ng ?i?n tê li?t và phanh khi ? t?c ?? cao s? có c?m giác h?i c?ng. Ngay c? khi xét t?i các phiên b?n tr??c, h? th?ng v?n hành xe ch?a bao gi? là th? m?nh c?a nhà s?n xu?t này.

An toàn và B?o v?

Không xét t?i thi?t k? mà nhà s?n xu?t cung c?p cho xe, an toàn và b?o v? cho hành khách là y?u t? quan tr?ng ??i v?i h?. Vios có 2 túi khí, 1 cho ng??i lái và 1 cho hành khách ng?i cùng hàng gh? ?? b?o v? ch?n th??ng ??u và thân. T?t c? 5 gh? ng?i ??u có dây ?ai an toàn. Xe còn ???c trang b? ABS (h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh), EBD (phân ph?i l?c phanh ?i?n t?) và dây móc Isofix. Thân xe b?ng thép ch?u kéo ?? b?n cao cho phép kh? n?ng b?o v? tuy?t v?i. Tuy nhiên, xe không có c?m bi?n h? tr? vi?c ?? xe và h? th?ng ch?ng tr??t c?ng nh? ki?m soát cân b?ng ?? t?ng thêm an toàn cho hành khách.

?u ?i?m

  • Thi?t k? n?i th?t và ngo?i th?t ???c c?i thi?n
  • N?i th?t trang nhã, tho?i mái và r?ng rãi
  • Chìa khóa thông minh m? c?a t? xa và GPS trên b?ng táp-lô

Nh??c ?i?m

  • Chi phí ??ng ký xe cao
  • ??ng c? c? ?i?n và h?p s? 4 c?p
  • Các chi ti?t c?a thi?t k? khí ??ng h?c không ??p m?t và kh? n?ng v?n hành t?m th??ng

Toyota Featured xe ô tô

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car