hanoi
Language en | vi

Chevrolet Captiva

Change xe
829 ₫ Million
Captiva Price
OTR Price in Hanoi
dcb_cta_description VIEW JUNE OFFERS
Captiva Specifications
Seating Capacity 7
Viết Nhận Xét
Love your vehicle? Share your vehicle story with the world
Viết một đánh giá

Chevrolet Captiva 2020 Price List

Biến thể Giá Thông số  
Chevrolet Captiva LTZ 2.4 AT FWD 829 ₫ Million*
OTR Price
7,
Have a question on Captiva?

Ask from fellow Captiva Owners and Carbay experts

Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Videos of Captiva

"Watch Chevrolet Captiva ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the Chevrolet Captiva exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

Compare Chevrolet Captiva With Similar xe ô tô

Chevrolet Captiva Review

  • Overview

Overview

T?ng quan


Côn ty s?n xu?t c?a M? Chevrolet là th??ng hi?u hàng ??u thu?c t?p ?oàn GMC motors, hãng ?ã ra m?t dòng xe SUV entry level v?i tên g?i Captiva trong n?m 2006. Chi?c compact SUV này ???c phát tri?n d?a trên khung g?m c?a GM Theta và ??n nay dòng xe này ???c ?a chu?ng trên toàn th? gi?i. ?ây là dòng xe ?a ch?c n?ng có kh? n?ng ?i ???ng b?ng và ???ng ??a hình, xe ???c ?a chu?ng nh? ngo?i hình n?ng ??ng, công su?t và hi?u su?t v??t tr?i, các tính n?ng ti?n nghi, hi?n ??i. Chi?c xe này t?o m?t b??c ??t phá cho dòng xe mini SUV và mang l?i nh?ng chu?n m?c cho xe c? nh? trên toàn c?u. T?i th? tr??ng Philippin, Captiva ???c bán v?i phiên b?n ??ng c? duy nh?t có kh? n?ng cân b?ng gi?a hi?u su?t và m?c ti?t ki?m nhiên li?u. ??ng c? Ecotec LE9 2,4 lít c?a dòng xe SUV này có kh? n?ng mang l?i công su?t c?c ??i 165 mã l?c t?i 5.600 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 230Nm t?i 4.600 vòng/phút.

?? t?ng kh? n?ng v?n hành hi?u qu? và êm ái, xe ???c trang b? h?p s? t? ??ng 6 c?p. Captiva ???c thi?t k? dành cho gia ?ình hi?n ??i v?i không gian r?ng rãi và r?t nhi?u h?c ch?a ?? cho chuy?n ?i dài. 3 hàng gh? v?i kh? n?ng ?i?u ch?nh ?i?n 8 h??ng mang l?i không gian cabin thoáng r?ng. Màn hình c?m ?ng 7 inch và vô l?ng ???c tích h?p b? ?i?u khi?n ?a ch?c n?ng giúp b?n có th? ki?m soát h? th?ng âm thanh v?i thao tác ???c th?c hi?n nhanh h?n. H? th?ng h? tr? phanh kh?n c?p thu? l?c có tác d?ng t?o l?c phanh m?nh trong nh?ng tình hu?ng kh?n c?p. H? th?ng h? tr? ?? ?èo HDC và H? th?ng h? tr? kh?i hành ngang d?c HSA h? tr? xe khi ?i ???ng d?c. H? th?ng cân b?ng ?i?n t? ESP mang l?i s? ?n ??nh cho xe. Báo ??ng ch?ng tr?m và h? th?ng ng?n kh?i ??ng ??ng c? t?ng c??ng kh? n?ng b?o v? xe. Chi?c xe này ???c th?a h??ng di s?n c?a 70 n?m phát tri?n c?a công ty và nó s? là m?t món quà quý cho b?t k? ng??i yêu ô tô nào.

M?c tiêu hao nhiên li?u và kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u


???c trang b? công ngh? hàng ??u, ??ng c? x?ng 2,4 lít c?a Captiva ??t m?c tiêu hao nhiên li?u 9,3 lít/100k. Có th? th?y các k? s? c?a c?a Chevrolet không ch? ??u t? vào thi?t k? xe mà còn c? c? c?u máy móc ?? mang l?i hi?u su?t tuy?t v?i cho chi?c SUV này.

Công su?t


H? th?ng truy?n ??ng m?nh m? c?a chi?c SUV mang l?i công su?t v??t tr?i. ??ng c? Ecotec LE9 2,4 lít có kh? n?ng s?n sinh công su?t c?c ??i 165 mã l?c t?i 5.600 mã l?c và mô men xo?n c?c ??i 230 Nm t?i 4.600 vòng/phút.

Kh? n?ng t?ng t?c


V?i h? s? t? ??ng 6 c?p, kh? n?ng t?ng t?c c?a xe nhanh h?n, Chevrolet Captiva có th? t?ng t?c 0 – 100km/h trong 10,5 giây và ??t v?n t?c c?c ??i 181 km/h, con s? khá ?n t??ng v?i dòng xe SUV c? trung.

Ngo?i th?t


Chevrolet Captiva là v? ??p k?t h?p gi?a s? h?m h? và m?nh m? c?a dòng xe ?a tính n?ng và phong cách thanh l?ch. L??i t?n nhi?t kép n?i b?t k?t h?p v?i lô gô c?a công ty mang l?i b? ngoài m?nh m? cho dòng xe SUV này. ?èn s??ng mù phía tr??c và sau xe giúp lái xe có t?m nhìn t?t h?n khi th?i ti?t x?u. Hai bên hông xe ???c trang b? g??ng chi?u h?u và ?èn xi nhan mang l?i s? thanh l?ch cho xe. ?? t?o phong cách th? thao, xe còn ???c thi?t k? v?i ?ng x? ?ôi m? chrome và ?èn h?u wraparound. T?m ch?n gió (air – dam) m? crôm giúp di chuy?n lu?ng không khí ??n h? th?ng truy?n ??ng. Vòm bánh xe m?nh m? mang l?i không gian r?ng cho bánh xe. ?? s? d?ng khoang hành lí d? dàng h?n xe ???c g?n c?a h?u, và giá nóc (roof rail) khi?n xe tr? thành m?t chi?c SUV ?ích th?c.

Thông s? ngo?i d?ng


Phiên b?n m?i c?a Chevrolet Captiva v?i nhi?u c?i ti?n mang l?i v? ??p cho chi?c xe SUV. Kích th??c t?ng th? c?a xe là 4.673 mm X 1.868 mm X 1.756 mm (Dài x R?ng x Cao), chi?u dài c? s? 2.707 mm.

N?i th?t


Gh? ng?i c?a dòng xe Chevrolet Captiva r?t tho?i mái nh? nguyên v?t li?u ch?t l??ng cao, 3 hàng gh? xe ?? ch? cho 7 ng??i ng?i. Gh? có kh? n?ng ?i?u ch?nh nhi?u h??ng mang l?i s? th? giãn tuy?t ??i cho hành khách. Bu?ng lái kép và h? th?ng ánh sáng màu xanh ?en chi?u trên b?ng ?i?u khi?n mang l?i không gian tinh t? cho Captiva. Vô l?ng xe ???c tích h?p b? ?i?u khi?n r?t ti?n l?i cho lái xe. Vi?n trang trí kim lo?i xung quanh b?ng ??ng h? và panel c?a mang l?i s? sang tr?ng cho xe. Bên c?nh ?ó gh? tài x? có kh? n?ng ?i?u ch?nh ?i?n 8 h??ng khi?n ng??i ng?i l?i r?t tho?i mái và H? th?ng ki?m soát hành trình mang l?i kh? n?ng v?n hành m??t mà.

Ti?n nghi n?i th?t


Chevrolet Captiva ???c thi?t k? v?i nhi?u tính n?ng ch?t l??ng siêu vi?t. B? kh? ion và ?i?u hoà 2 vùng ??c l?p làm s?ch và kh? mùi bên trong cabin. Hàng gh? th? ba khi g?p l?i t?ng di?n tích cho khoang hành lý. ?èn soi c?a tr??c giúp b?n nhìn rõ ???ng h?n khi m? c?a xe. Ngoài ra, xe c?ng trang b? khay khoang hành lý sau bao g?m giá ?? chai ho?c c?c . Ng?n ch?a ?? và giá ?? c?c t?i b?ng ?i?u khi?n giúp b?n có th? ?? nhi?u v?t d?ng. C?a s? ?i?n có ?i?u khi?n t? xa giúp vi?c m? c?a xe ??n gi?n h?n.

Thông s? n?i th?t


V? s? ti?n nghi, hàng gh? sau có kh? n?ng ?i?u ch?nh 8 h??ng khi g?p l?i dung tích khoang hành lý là 930 lít, ?i?u này giúp b?n có th? tích tr? nhi?u ??.

??ng c? và hi?u su?t


??t d??i n?p ca pô c?a Captiva là ??ng c? x?ng hi?u su?t cao Ecotec LE9 2,4 lít ph?i h?p v?i h?p s? t? ??ng tiptronic 8 c?p. ??ng c? x?ng này có kh? n?ng s?n sinh công su?t c?c ??i 165 mã l?c t?i 5.600 vòng/phút, mô men xo?n c?c ??i 230 Nm t?i 4.600 vòng/phút. H? th?ng truy?n ??ng c?u tr??c t?o ra hi?u su?t và hi?u n?ng tuy?t v?i mang l?i kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u và t?ng t?c t?t cho xe.

H? th?ng âm thanh và các ph? ki?n


H? th?ng âm thanh c?a Captiva ???c tích h?p c?ng Aux-in và k?t n?i Bluetooth. Ngoài ra, xe còn có máy nghe nh?c MP3, CD và h? th?ng thu sóng AM/FM b?ng ?ng ten ? phía ?uôi xe. Vô l?ng tích h?p b? ?i?u khi?n âm thanh và màn hình màu 7 inch c?m ?ng giúp lái xe thao tác nhanh h?n. H? th?ng Trung tâm thông tin dành cho ng??i lái g?n b?ng ??ng h? mang l?i các thông tin v? quãng ???ng, th?i gian, kho?ng cách xe ?i ???c ??n khi h?t x?ng, m?c ?? s? d?ng nhiên li?u hi?u qu?.

Bánh xe


Bánh xe h?p kim 19 inch và l?p xe c? 235/50 R19 mang l?i b? ngoài kho? m?nh và h?m h? cho dòng xe SUV.

H? th?ng phanh và v?n hành


H? th?ng phanh và v?n hành c?a Chevrolet Captiva t?o s? ?n ??nh tuy?t v?i cho xe khi?n hành khách an tâm h?n v?i m?i chuy?n ?i. H? th?ng treo ??c l?p McPherson strut cho tr?c tr??c và h? th?ng treo khí nén t? ?i?u ch?nh (self – levelling suspension) cho tr?c sau giúp xe di chuy?n ??m ch?c và êm ái h?n. H? th?ng phanh ??a cho 4 bánh ???c h? tr? b?i H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS), H? th?ng phân ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD) và H? th?ng h? tr? phanh kh?n c?p (BA) giúp t?ng c??ng s? hi?u qu? khi gi?m t?c ??. Vi?c lái xe c?ng tr? nên d? dàng h?n nh? H? th?ng ki?m soát hành trình ph?i h?p v?i vô l?ng 4 ch?u và các tính n?ng an toàn khác nh? túi khí, Ch? ?? h? tr? ngang d?c (HSA), H? th?ng ki?m soát ?? bám ???ng, H? th?ng h? tr? ?? xe v?i c?nh báo va ch?m phía sau, và tính n?ng c?m bi?n g?t m?a t? ??ng.

Tí n?ng an toàn và s? b?o v?


Chevrolet quan tâm ??n s? an toàn c?a khách hàng thông qua hàng lo?t các tính n?ng ???c trang b? cho Captiva nh? HSA, HSDC t?ng c??ng kh? n?ng ph?i h?p gi?a ??ng c? và h? th?ng phanh khi xe ?i trên ??a hình d?c. H? th?ng HBA giúp t?ng c??ng l?c phanh cho xe trong nh?ng tình hu?ng kh?n c?p. Ngoài ra h? th?ng HBA còn k?t h?p v?i h? th?ng EBD và ABS t?ng t??ng tính hi?u qu? cho h? th?ng phanh, h? th?ng ki?m soát ?? bám ???ng giúp xe ?n ??nh h?n khi ch?y ??ng th?i gi?m tr?n tr??t cho xe. H? th?ng túi khí tr??c cho lái xe và hành khách, túi khí rèm gi?m thi?u ch?n th??ng, vùng h?p th? xung l?c tr??c và sau xe mang l?i kh? n?ng b?o v? t?i ?a cho ng??i ng?i trên xe.

?uCabin xe r?ng rãi và ti?n nghi.
Nhi?u ch?c n?ng an toàn v??t tr?i.
Ngo?i th?t cá tính.

Nh??cH? th?ng thông tin gi?i trí ch?a th?t s? ?n t??ng.
B? c?c ngo?i th?t ??n ?i?u.

Frequently asked questions about Chevrolet Captiva

What is the price of Chevrolet Captiva?

On road prices of Chevrolet Captiva LTZ 2.4 AT FWD in is costs at 829 ₫ Million.

Variant Price
LTZ 2.4 AT FWD 829 ₫ Million

Chevrolet Featured xe ô tô

Nearest Chevrolet Dealers

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car