hanoi
Language en | vi
Change xe
Get exclusive promos, discounts & low-interest loan from authorized dealers Avail Offers

Hyundai Grand i10 sedan Specs

Seating Capacity 5

Recent Updates of Grand i10 sedan

Hyundai Grand i10 sedan Price

The Grand i10 sedan is priced between 404,8 ₫ Million and 479 ₫ Million.

Hyundai Grand i10 sedan Variants

There are 3 variants available of Grand i10 sedan: MT, AT and BASE.

Hyundai Grand i10 sedan Power-trains

The Grand i10 sedan is powered by a 1197cc Petrol engine produces 82 hp hp of power and 114 Nm of torque.

It comes with the option of a 5-Speed Manual and 4-Speed Automatic transmission gearbox.

Hyundai Grand i10 sedan Features

The feature list of Grand i10 sedan includes Central Locking in terms of security.

Features for Comfort & Convenience include Vanity Mirror, Speakers Rear, Integrated 2DIN Audio, Bluetooth Connectivity, USB & Auxiliary Input, Air Quality Control, Remote Trunk Opener, Air Conditioner, Power Steering, Rear A/C Vents, Low Fuel Warning Light, Engine Start/Stop Button, Remote Fuel Lid Opener, Adjustable Seats, Accessory Power Outlet, Rear Seat Headrest, Foldable Rear Seat, Cup Holders-Front, Multi-function Steering Wheel, Bottle Holder, Rear Reading Lamp, CD Player, FM/AM/Radio, Fabric Upholstery, Trunk Light and Speakers Front.

Hyundai Grand i10 sedan Interior

The interior features include Electric Adjustable Seats, Leather Steering Wheel, Digital Clock, Fog Lights Front, Rear Window Wiper, Adjustable Headlights, Rear Window Washer, Height Adjustable Driver Seat, Electric Folding Rear View Mirror, Rear Spoiler, Keyless Entry, Rear Window Defogger, Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror, Anti Theft Device, Power Windows Front, Alloy Wheels, Power Windows Rear, Power Antenna, Outside Rear View Mirror Turn Indicator, Adjustable Steering Column, Digital Odometer, Heater and Tacho Meter.

Hyundai Grand i10 sedan Safety

The safety features of the Model includes the Centrally Mounted Fuel Tank, Rear Camera, Anti-Lock Braking System, Child Safety Locks, Driver Airbag, Passenger Airbag, Rear Seat Belts, Height Adjustable Front Seat Belts, Seat Belt Warning, Crash Sensor, Anti-Theft Alarm, Door Ajar Warning, Side Impact Beams, Front Impact Beams, Engine Immobilizer and Engine Check Warning.

Mercedes-Benz S class Sedan Competitors

The S class Sedan Competitors are: Audi A7 Sportback, BMW 7 Series, Porsche Panamera and Lexus GS.

Hyundai Grand i10 sedan 2022 Price List

Biến thể   Thông số  
Hyundai Grand i10 sedan 1.2 MT    5, Dầu xăng
Hyundai Grand i10 sedan 1.2 AT    5, Dầu xăng
Hyundai Grand i10 sedan 1.2 MT Standard    Dầu xăng

Compare Hyundai Grand i10 sedan With Similar xe ô tô

Let's keep in touch

Subscribe to notification to receive best offers and news.

Subscribe

Please unblock notifications from your browser to receive the latest offers and news.

OK

Hyundai Grand i10 sedan Review

  • Overview Grand i10 sedan

Overview Grand i10 sedan

?i?m nh?n


Phân khúc sedan giá r? là m?t sân ch?i sôi ??ng cho m?i nhà s?n xu?t ô tô trên th? gi?i. Có m?t th?c t? r?ng hi?n nay, t?t c? các ch? s? h?u c?a nh?ng chi?c hatchback ??u ?ang cân nh?c l?a ch?n m?t chi?c xe m?i. ?ây là lý do chính khi?n cho phân khúc này ?ang phát tri?n r?t nhanh. H?n n?a, v?i s? quá t?i c?a h? th?ng giao thông v?n t?i c?ng nh? không gian ?? xe ngày càng tr? nên ch?t h?p, nh?ng chi?c sedan nh? g?n ngày nay ???c ch? tác ?? phù h?p v?i nhu c?u c?a khách hàng mà v?n ??m b?o phù h?p v?i không gian nh? h?p. Trong phân khúc ?ang ngày càng phát tri?n này, Huyndai v?a cho ra m?t s?n ph?m m?i v?i tên g?i Grand i10 v?i 3 h?p s?.

T?ng quan


Thành l?p n?m 1947 và sau khi cho ra ??i nhi?u m?u s?n ph?m m?nh m?, công ty Huyndai Motor tr? thành m?t trong nh?ng t?p ?oàn ?a qu?c gia s?n xu?t ô tô hàng ??u th? gi?i. ?? t?ng c??ng s? góp m?t c?a mình trên th? tr??ng, công ty ??n t? Hàn Qu?c này ?ã cho ra ??i m?t gói s?n ph?m toàn di?n ??c bi?t dành cho phân khúc xe sedan giá r? c? nh? ?ang ngày càng phát tri?n. Huyndai l?n ??u tiên có ???c s? thành công trên th? tr??ng sau khi cho ra m?t Huyndai Accent – m?u xe ???c ?ánh giá cao và ???c nhi?u ng??i s? d?ng l?a ch?n trong vô vàn nh?ng l?a ch?n khác. Theo ?ó, khi cu?c c?nh tranh trong phân khúc xe sedan càng tr? nên kh?c li?t, Huyndai ?ã quy?t ??nh làm nóng cu?c ch?i b?ng vi?c cho trình làng m?t m?u sedan nh? 3 h?p s? ?? phù h?p v?i s? thay ??i trong th? hi?u ng??i tiêu dùng. ?ó chính là m?u xe sedan Hyundai Grand i10. M?u sedan m?i Grand i10 ???c thi?t k? phù h?p v?i tri?t lý thi?t k? “?iêu kh?c dòng ch?y” c?a công ty, do ?ó mang ??n cho chi?c xe dáng v? hi?n ??i, thanh l?ch và th?i th??ng h?n. V?i 3 m?c trang b? ?? l?a ch?n và 1 ??ng c?, m?u sedan m?i này c?a Huyndai có t?t c? nh?ng tính n?ng h?p d?n ?? tr? thành m?t chi?c xe m?nh m? cho cu?c s?ng th??ng ngày. N?i th?t trong xe c?ng mang h?i th? t??i m?i v?i b? trí 2 màu và có ??y ?? các ch?c n?ng c?n thi?t.

M?c tiêu hao và Ti?t ki?m Nhiên li?u


??ng có do Kappa thi?t k? v?n n?i ti?ng nh? s? k?t h?p hoàn h?o gi?a công su?t, kh? n?ng v?n hành và hi?u su?t, giúp ti?t ki?m nhiên li?u m?t cách ?áng k?. C?ng v?i vi?c s? d?ng công ngh? ?i?u ch?nh Van Bi?n thiên Kép Liên t?c D-CVVT hoàn toàn m?i, ??ng c? Kappa có kh? n?ng thay ??i th?i gian van ?óng m? tùy theo các ?i?u ki?n t?i nh? nhi?t ?? v?n hành, ??u vào van ti?t l?u và s? vòng/phút c?a ??ng c?. Công ngh? tiên ti?n này giúp cung c?p nhiên li?u cho hóa h?c l??ng pháp c?a k? n?. Thêm vào ?ó, chi?c sedan Grand i10 còn s? d?ng công ngh? X? ?a ?i?m MPU giúp ??ng c? có th? x? m?t l??ng nhiên li?u chính xác c?n thi?t trong m?i xi lanh ?? t?ng hi?u su?t. T?t c? nh?ng tính n?ng tiên ti?n này giúp m?u sedan m?i c?a Huyndai có m?c tiêu hao nhiêu li?u là 14,4 km/lít.

Công su?t


T?i th? tr??ng Vi?t Nam, m?u sedan Grand i10 c?a Huyndai có 3 m?c trang b? và 3 c? trong s? ?ó ??u s? d?ng ??ng c? 1.197 cc có công su?t 82 mã l?c và mô men xo?n c?c ??i 114Nm. M?c dù công su?t ??ng c? có v? khiêm t?n, m?u sedan Grand i10 c?a Huyndai có t? s? công su?t/tr?ng l??ng ?n, c?u k?t thân xe nh? và kích th??c nh? g?n.

Gia t?c và T?ng t?c


Nh? các thông s? v? công su?t ?ã nói ? trên, m?u sedan Grand i10 t?o ra ti?ng g?m khá l?n ? ??ng c?, có th? làm hài lòng b?t c? tín ?? yêu xe ch?y x?ng nào, vì v?y, xe s? không làm b?n th?t v?ng trong m?t vài màn trình di?n r??t ?u?i ??y ph?n khích. N?u h? th?ng d?n truy?n ???c s? d?ng hi?u qu?, xe có th? ??t ??n t?c ?? 110km/h t? v? trí ??ng yên trong vòng 12,7 giây, hoàn toàn phù h?p v?i phân khúc th? tr??ng c?a xe.

Ngo?i th?t


Thi?t k? ngo?i th?t c?a Grand i10 ???c ch? tác phù h?p v?i tri?t lý thi?t k? “?iêu kh?c dòng ch?y” c?a công ty. Tuy nhiên, nh?ng ??c ?i?m theo phong cách thi?t k? này không quá rõ nét ? Grand i10 so v?i các xe khác c?a công ty vì m?c tiêu c?a nhà s?n xu?t khi cho ra ??i m?u xe này là ?? chinh ph?c th? tr??ng r?ng l?n h?n. ??u xe có 2 ?èn pha vu?t ng??c v? phía sau, n?i v?i nhau b?ng m?t khe t?n nhi?t nh? m? crôm g?n logo Huyndai ? gi?a. T?m ch?n tr??c xe có l??i t?n nhi?t l?n hình ng? giác và ?èn s??ng mù m? crôm. Xe có chi?u dài c? s? l?n, dài h?n 40mm so v?i m?u i10 tr??c ?ó. Mâm xe 14 inch b?ng h?p kim ???c c?t b?ng kim c??ng t?o ra nét n?ng ??ng m?nh m? cho xe. G??ng chi?u h?u ???c tích h?p b? ch? ?? quay. Ph?n ?uôi xe mang dáng v? sang tr?ng v?i ?èn h?u nh? g?n ???c bao vi?n b?t m?t và g?n trên c?p xe ng?n. T?m l?ch dòng khí ??ng phía sau ???c thi?t k? tinh x?o, t?o thêm s? n?ng ??ng m?nh m? cho toàn b? xe, ??ng th?i làm t?ng kh? n?ng ?n ??nh c?a xe trong ?i?u ki?n ch?y t?c ?? cao b?ng cách làm t?ng l?c h??ng xu?ng. C?n sau khá l?n ???c tích h?p ?èn ph?n quang nh?, góp ph?n chi?u sáng xe và thông báo cho các ph??ng ti?n khác trên ???ng v? s? hi?n di?n c?a xe vào ban ?êm.

Kích th??c Ngo?i th?t


Không gi?ng nh? các m?u sedan khác cùng phân khúc, Huyndai Grand i10 có kích th??c khá l?n 3995mm x 1660mm x 1520mm (Dài x R?ng x Cao). Chi?u dài c? s? 2425 cho phép xe có ch? ?? chân khá tho?i mái ? c? gh? tr??c và gh? sau.

N?i th?t


T? th?p k? tr??c, Huyndai ?ã phát tri?n theo h??ng tr? thành m?t nhà s?n xu?t ô tô chú tr?ng ??n thi?t k? n?i th?t xe. Chi?c sedan Grand i10 m?i không quá khác bi?t so v?i các s?n ph?m g?n ?ây nh?t c?a Huyndai v? khía c?nh này. Do ?ó, n?i th?t c?a xe s? d?ng v?t li?u ch?t l??ng cao và nh?a m?m. N?i th?t khá ??ng nh?t trong toàn cabin và kho?ng cách các t?m panel ? m?c h?p lý. B?ng ?i?u khi?n ???c thi?t k? v?i hai màu ?en và ??. Công thái h?c trên xe ???c s?p x?p h?p lý và rõ ràng là các nhà thi?t k? ?ã dành nhi?u ?u tiên cho ch?c n?ng h?n là hình dáng. Tay lái có kích th??c phù h?p ???c tích h?p các nút ?i?u khi?n h? th?ng âm thanh, k?t n?i v?i di ??ng và nhi?u ch?c n?ng khác nh? Hi?n th? ?a Thông tin MID. H? th?ng âm thanh có xe t??ng tích v?i nhi?u ngu?n d? li?u ??u vào nh? Bluetooth, AUX, USB, và CD.

S? Tho?i mái c?a N?i th?t


M?c dù có kích th??c khá nh? g?n, chi?c sedan Grand i10 v?n có ?? không gian trong cabin nh? chi?u dài c? s? khá l?n và nhi?u chi ti?t thi?t k? thông minh nh? gh? tr??c có th? ??y lên ?? có thêm ch? ?? chân cho ng??i ng?i gh? sau. Khoang ?? ?? có ?? ch? cho các v?t d?ng nh? trong khi h?c ?? ?? ? c?a xe có th? ?? ???c các lo?i chai dung tích 1 lít. Gh? trên xe có ?? l?c ??, tuy nhiên, góc nghiêng c?a hàng gh? sau có th? s? khi?n ng??i ng?i không tho?i mái khi ?i ???ng dài.

Kích th??c N?i th?t


Nhìn t? bên ngoài không m?y rõ ràng nh?ng Grand i10 có thi?t k? khá cao, t?o kho?ng không khá tho?i mái trên ??u ? c? hai hàng gh?. Chi?c sedan c? nh? này c?a Huyndai có ?? ch? ng?i tho?i mái cho 5 ng??i m?c dù hành khách th? 5 có th? s? không m?y tho?i mái trên hành trình dài. C?p xe ?? r?ng v?i dung tích 256 lít.

??ng c? và V?n hành


T?i Vi?t nam, m?u sedan Hyundai Grand i10 s? d?ng ??ng c? x?ng Kappa 4 xi lanh 1,2 lít v?i công ngh? MPFI, có kh? n?ng ??t công su?t 82 mã l?c và mô men xo?n c?c ??i 114Nm. ??ng c? này ???c trang b? h?p s? t? ??ng 4 c?p ho?c h?p s? sàn 5 c?p ?? truy?n ??ng ??n bánh tr??c. Thi?t k? ??ng c? nh? v?y giúp xe có th? ??t t?c ?? 100km/h t? v? trí ??ng yên trong vòng 12,3 giây và ??t v?n t?c t?i ?a 152km/h.

Âm thanh và Ph? ki?n


Phiên b?n cao c?p h?n c?a m?u sedan Grand i10 ???c trang b? h? th?ng âm thanh 2-DIN v?i 4 loa. Thi?t b? này t??ng tích v?i nhi?u d? li?u ??u vào nh? CD, MP3, AUX, USB, FM/AM và Bluetooth. Phiên b?n c? s? không có h? th?ng này mà thay vào ?ó là màn hình c?m ?ng cho phép ng??i dùng có th? ?i?u khi?n h? th?ng âm thanh m?t cách d? dàng. H? th?ng thông tin gi?i trí v?i màn hình c?m ?ng này có ??nh v? GPS và k?t n?i Bluetooth.

Bánh xe


Mâm xe 14 inch b?ng h?p kim ???c c?t b?ng kim c??ng v?i chi ti?t vi?n b?ng ??ng thau ??. Mâm xe ???c b?c trong l?p xe không ru?t 165/65 R14. Tuy nhiên, phiên b?n c? s? ch? có mâm xe b?ng thép và l?p xe th??ng.

Phanh và ?i?u khi?n


Bánh tr??c c?a xe ???c trang b? h? th?ng phanh ??a thông gió và bánh sau là phanh tr?ng thông th??ng. H? th?ng ABS giúp tránh b? bó phanh, ?n ??nh xe khi phanh g?p. Xét v? ?i?u khi?n, m?u sedan Grand i10 có kh? n?ng h?p th? l?c trong các va ch?m m?nh và tránh c?m giác chao ??o cho ng??i ng?i trong cabin khi ?i trên ???ng u?n l??n. Xe ???c trang b? h? th?ng thanh treo McPherson ? phía tr??c và treo tr?c xo?n ? phía sau, cùng mang l?i c?m giác tho?i mái, tinh t? khi lái xe.

An toàn


Hyundai ?ã trang b? cho m?u xe này các thi?t b? an toàn tiên ti?n nh? H? th?ng ch?ng bó phanh giúp ?i?u ch?nh l?c lên phanh khi phanh g?p n?u h? th?ng c?m bi?n ???c là phanh b? bó. H? th?ng ?i?u ch?nh l?c phanh này giúp ??m b?o phanh không b? khóa khi phanh g?p, do ?ó, lái xe có th? ?i?u khi?n xe m?t cách khéo léo và nhanh nh?n. Các túi khí giúp làm gi?m ch?n th??ng cho ng??i ng?i ? hàng gh? tr??c khi x?y ra va ch?m. Dây an toàn 3 ?i?m có th? ?i?u ch?nh giúp c? ??nh ng??i ng?i ? v? trí c?a mình. Thêm vào ?ó. Grand i10 còn ???c ch? tác trên K?t c?u Thân xe C??ng l?c c?a Huyndai HRBS, giúp b?o v? cabin ngay c? khi xe b? l?t.

?u ?i?m


Thi?t k? hi?n ??i
N?i th?t thanh l?ch
Danh sách tính n?ng ???c tích h?p

Nh??c ?i?m


Kh? n?ng ?i?u khi?n trung bình
Phanh bình th??ng
C?p xe khá nh?

Are you confused?

Ask anything and get answer in 48 hours.
FAQ
Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Hyundai Featured xe ô tô

Nearest Hyundai Dealers

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car